Обява за пристройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда

ОБЯВА
от ЕНИС ЕРОЛ ЯКУБ
с. Лъвино, общ. Исперих, обл. Разград

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 год.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица относно "Пристройка към съществуваща ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" в с. Лъвино, кв. 51, УПИ III-537.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 05. 2024 г.