Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27

Лого на Община Исперих

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от 17.05.2024 г. до 17.06.2024 г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет-страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих.

Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 70.

17. 05. 2024 г.