Обява за наличие на инвестиционно предложение

Лого на Община Исперих

ОБЯВА
от инж. Халюк Хюсеин Хюсеин - Началник-отдел „Териториално и селищно устройство” при Община Исперих

На основание чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ, бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение - обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 24 НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ- град Исперих и селата с. Беленци, с. Бърдоква, с.Вазово, с. Голям Поровец, с. Делчево, с. Духовец, с. Йонково, с. Китанчево, с.Конево, с. Къпиновци, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Малко Ионково, с.Драгомъж, с.Малък Поровец, с. Печеница, с. Подайва, с. Райнино, с. Свещари,с. Средоселци, с. Старо селище, с. Тодорово и с. Яким Груево

Обявата е поставена на информационното табло на сградата на Община Исперих.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Исперих, гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2 , пощенски код 7400.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
21. 05. 2024 г.