ОБЯВЛЕНИЕ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ИСПЕРИХ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 (за регионален културен институт) или чл. 8 , ал. 5 (за общински културен институт) от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 398/ 29.04.2024г. на Кмета на Община Исперих

 ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА Исторически музей Исперих
Място на работа – гр. Исперих.
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.
Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

1.1. Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”
Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата.
Професионален опит 3 години в съответното професионално направление;
Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:
Присъдени научни степени.
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.
Чуждоезикова подготовка.
Компютърна грамотност.

1.2.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда на три етапа:
- Допускане до конкурс – съответствие на представените документи установяване наличието и нормативното съответствие на всички изискуеми документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за длъжността.

- Защита на концепция за дейността и развитието на „Исторически музей Исперих”  за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
- Събеседване.

1.3. Необходими документи за участие в конкурса:

1.Заявление за участие.
2.Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).
3.Документ за трудов стаж (копие).
4.Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).
5.Професионална автобиография.
6.Документ за завършено образование (копие).
7.Концепция за дейността и развитието на Исторически музей Исперих за 5 годишен период, като същата е подробно е разработена в обем не повече от 10 машинописни страници в три екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.

Концепцията следва да съдържа:

-  анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
- тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
- мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
-  етапи на реализация на концепцията.

 При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

1.4 . Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Документите за участие в конкурса се подават  в срок от датата на публикуването на обявата за конкурса в местен вестник и на електронната страница на община Исперих до 17:00 часа на 15.07.2024 г. Обявата да бъде публикувана не по- късно от 30.05.2024 г.

Документите се подават лично или чрез пълномощник в център за административно обслужване /ЦАО/ на Община Исперих, адрес: гр. Исперих, ул.“Васил Левски“ № 70,  всеки работен ден от 08:00  до 17:00 часа.

За справка- телефон:  0876148354

29. 05. 2024 г.