Съобщение за наличие на инвестиционно предложение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Всички заинтересувани лица могат да изразят становища по информацията за преценяване необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение на “АГРОТАЙМ” ЕООД, гр. Исперих с предмет “Въвеждане в експлоатация на съществуващо водовземно съоръжение тип тръбен кладенец за напояване на черешова градина” с местоположение обл. Разград, общ. Исперих, землището на гр. Исперих, ПИ 32874.7.134 в 14-дневен срок, считано от публикуването на това съобщение.

30. 05. 2024 г.