Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба № 28 на ОбС-Исперих, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на  Решение № 78 по Протокол № 8 от 25.04.2024год.  на ОбС Исперих и Заповед № 579/03.06.2024год.  на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I.1.Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5  години на  следните земеделски земи :

Землище

№ на АОС

НТП

№ на имота

Площ в дка

Нач. наемна
цена/лв.

Стъпка в лв.

Депозит в лв.

1

с.Конево

7333/17.11.2023г.

нива

38296.6.4

10,002

700.00

70,00

140,00

2

с.Конево

7334/17.11.2023г.

нива

38296.6.5

10,002

700.00

70,00

140,00

3

с.Конево

7335/17.11.2023г.

нива

38296.6.6

10,002

700.00

70,00

140,00

4

с.Конево

7336/17.11.2023г.

нива

38296.6.7

10,002

700.00

70,00

140,00

5

с.Конево

7337/17.11.2023г.

нива

38296.6.8

10,002

700.00

70,00

140,00

6

с.Конево

7338/17.11.2023г.

нива

38296.6.9

10,002

700.00

70,00

140,00

7

с.Конево

7339/17.11.2023г.

нива

38296.6.10

10,002

700.00

70,00

140,00

8

с.Конево

7340/20.11.2023г.

нива

38296.6.11

15,815

1107.00

110,00

220,00

9

с.Конево

7341/20.11.2023г.

нива

38296.6.12

10,002

700.00

70,00

140,00

10

с.Конево

7342/20.11.2023г.

нива

38296.6.13

10,002

700.00

70,00

140,00

11

с.Конево

7343/20.11.2023г.

нива

38296.6.14

10,002

700.00

70,00

140,00

12

с.Конево

7344/20.11.2023г.

нива

38296.6.15

10,002

700.00

70,00

140,00

13

с.Конево

7354/28.11.2023г.

нива

38296.6.16

10,002

700.00

70,00

140,00

14

с.Конево

7355/28.11.2023г.

нива

38296.6.17

10,002

700.00

70,00

140,00

15

с.Конево

7356/28.11.2023г.

нива

38296.6.18

7,140

500.00

50,00

100,00

00

16

с.Конево

7363/28.11.2023г.

нива

38296.57.14

5,500

385.00

38,00

77,00

17

с.Конево

7400/15.12.2023г.

нива

38296.60.177

13,623

954.00

95,00

190,00

18

с.Конево

7525/01.04.2024г.

нива

38296.49.167

16,336

1144.00

114,00

220,00

2. Депозит за участие в търга   се внася до 15.00 часа на 18.06.2024 год. (вторник) в касата на Община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 19.06.2024г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Условия на търга:

2.1. До участие в търга ще бъдат допускани физически лица, юридически лица или земеделски производители, които имат постоянен адрес в с.Конево, община Исперих.

2.2.Всички участници  могат да наемат до  два общински имота.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС, която се плаща в касата на община Исперих илипо банков път по следната сметка: „ОББ" АД; IBAN: BG30UBBS81558400192900; BIC: UBBSBGSF, вид на плащане: 44 70 00 всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 18.06.2024 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата.

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 06. 2024 г.