Заповед № 619 на Кмета на община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 619 от 11.06.2024 г.
град Исперих

Долуподписаният инж. Белгин Шукри - кмет на община Исперих, на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл.9, чл.42, ал. 1, т. З, чл.46 и чл. 62 от Закона за лечебните растения, чл.З от Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения и чл. 36, ал. 1, т. 5 от Наредба № 1 на Общински съвет - Исперих за осигуряване на обществения ред в населените места на Община Исперих

НАРЕЖДАМ

  1. Забранявам събирането и чупенето на клони за бране на липов цвят от общинските озеленени площи, паркове, както и от дърветата по улиците, алеите, площадите и други пешеходни пространства на територията на община Исперих. Събирането на липов цвят се извършва само при издадено от кмета на община Исперих разрешение след заплащане на таксата, определена в Наредба № 11 на Общински съвет — Исперих.
     
  2. Нарушителите на заповедта да бъдат санкционирани по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
     
  3. Заповедта да бъде връчена на всички кметове по населените места в община Исперих за сведение и изпълнение и да бъде обявена на информационното табло и на интернет страницата на Общинска администрация - Исперих.
     
  4. Контрола по изпълнението на запо едта възлагам на Севим Адем — секретар на община Исперих.

 

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 06. 2024 г.