ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг - Исперих

 З А П О В Е Д № 222/11.03.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС  и в изпълнение на Решение № 51 по Протокол  №8 от /25.02.2016г. на ОбС Исперих                                   

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост,както следва:

1.1.Незастроен поземлен имот №46913.120.228(четиридесет и шест хиляди деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка двеста двадесет и осем ) с начин на трайно предназначение „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Ниско застрояване “  с площ 557 (петстотин петдесет и седем) кв.м., находящ се в с.Малък Поровец,ул. «Христо Ботев»,  община Исперих, област Разград, при граници и съседи: имоти с № 46913.120.227, №46913.120.49, №46913.120.229 и №46913.120.607, съгласно Акт за частна общинска собственост №4620/09.08.2010г. вписан в Агенцията по вписванията на 25.11.2011 г., вх. рег.3146, том. 11, № 1.

1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1381,00( хиляда триста осемдесет и един ) лева без ДДС, която е и пазарната цена определена от независим лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 г.

1.3.Определям стъпка за наддаване в размер на 138 (сто тридесет и осем) лева.

1.4. Депозит за участие в търга е в размер на 200,00 (двеста) лева, която  се внася до 15.00 часа на 04.04.2016 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.04.2016 год.(понеделник).

2.1.Незастроен поземлен имот №46913.120.49 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка четиридесет и девет ) с начин на трайно предназначение „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Ниско застрояване “  с площ 664 (шестотин шестдесет и четири ) кв.м., находящ се в с.Малък Поровец,ул. «Васил Левски» № 79,  община Исперих, област Разград, при граници и съседи: имоти  с № 46913.120.228,№ 46913.120.227, №46913.120.231, №46913.120.635 и №46913.120.229, съгласно Акт за частна общинска собственост №5892/07.08.2015г. вписан в Агенцията по вписванията на 14.08.2015 г., вх. рег.2006, том. 8, № 70.

2.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1686,00( хиляда шестотин осемдесет и шест  ) лева без ДДС, която е и пазарната цена определена от независим лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 г.

1.3.Определям стъпка за наддаване в размер на 168 (сто шестдесет и осем ) лева.

1.4. Депозит за участие в търга е в размер на 200,00 (двеста) лева, която  се внася до 15.00 часа на 04.04.2016 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.04.2016 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 05.04.2016г. (вторник) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.04.2016г. (вторник) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  за всеки имот всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.04.2016 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.04.2016 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им, всеки работен ден от седмицата. 

5. Заявление за участие /по образец/ лично или чрез пълномощник се подават в деловодството на Община Исперих  до 15.00 часа на 04.04.2016 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.04.2016 год. (понеделник).

За повече информация на телефон 21-78, вътрешен 124.

БЕЙСИМ РУФАД  

Кмет на Община Исперих

18. 03. 2016 г.