Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в изпълнение на Решение  № 100  по Протокол  № 10 от 30.05.2024г. на ОбС  Исперих  и Заповед № 641/18.06.2024г на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на: 

1.Лек автомобил Дачия Докер с регистрационен номер РР 3263 ВС, първа регистрация през 2015год. – електродвигател, бял.  

2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 3 000,00  лева. 

3.Стъпка за наддаване в размер на 30,00 лева.

4. Депозит за участие в търга  в размер на 300,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 09.07.2024 год. (вторник) в касата на община Исперих или по следната банкова сметка: „ОББ" АД,  IBAN: BG22UBBS81553300192907; BIC: UBBSBGSF.

За повторен търг до 15.00 часа на  16.07.2024 год.(вторник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 10.07.2024г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 17.07.2024г. (сряда) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да получат тръжна документация от деловодството на община Исперих,   всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 09.07.2024 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 16.07.2024 год. (вторник) от деловодството на община Исперих. 

4. Оглед на  автомобила може да се направи  всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
19. 06. 2024 г.