ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг - Исперих

З А П О В Е Д № 223./11.03.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73  от Наредба № 27 на ОбС  и в изпълнение на Решение № 51 по Протокол  №8 от /25.02.2016г. на ОбС Исперих                          

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот – частна общинска собственост,както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот II – 134 (римско втори тире сто тридесет и четири )  в квартал 11, отреден за Жилищно застрояване  с площ 1643 (хиляда шестотин четиридесет и три ) кв.м., находящ се в с.Делчево, ул. «Ахелой» , община Исперих, област Разград, при граници и съседи:  изток – ул. «Ахелой», юг - УПИ III-134 кв.11 и запад  – УПИ VIII,  УПИ X кв.11, съгласно Акт за частна общинска собственост №5965/11.01.2016 г. вписан в Агенцията  по вписванията на 13.01.2016 г., вх. рег.48, том. 1, №20.

1.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на

3 554,00 (три хиляди петстотин петдесет и четири ) лева без ДДС, която е и пазарната цена определена от независим лицензиран оценител с оценка от 05.02.2016 г.

1.3.Определям стъпка за наддаване в размер на 350 (триста и петдесет) лева.

1.4. Депозит за участие в търга е в размер на 400,00 (четиристотин) лева, която  се внася до 15.00 часа на 04.04.2016 год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  11.04.2016 год.(понеделник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 05.04.2016г. (вторник) от 11.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.04.2016г. (вторник) от 11.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.04.2016 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.04.2016 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

5. Заявление за участие /по образец/ лично или чрез пълномощник се подават в деловодството на Община Исперих  до 15.00 часа на 04.04.2016 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.04.2016 год. (понеделник).

За повече информация на телефон 21-78, вътрешен 124.

БЕЙСИМ РУФАД  

Кмет на Община Исперих

18. 03. 2016 г.