ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Исперих

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Административното ръководство на Община Исперих на основание чл. 26, ал.2 и чл.28  от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК,

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 26.09.2016 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини в регистър.

Проектът на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини в регистър е на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в стая 4 на Общинска администрация - Исперих, както и на официалната интернет страница на Общината. Писмени становища и предложения могат да се депозират в деловодството на Община Исперих до 09:00 часа на 26.09.2016 год. или на срещата за публично обществено обсъждане.                                                   
За контакти по общественото обсъждане от страна на организатора: 08431/20-06, вътр. 206.
Проекта и мотивите за изменение на Наредбата можете да прочетете.

От Административното ръководство на Община Исперих.

Дата на публикуване: 08.09.2016 год.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
08. 09. 2016 г.