ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

Община Исперих

ОБЯВА

от "АГРОТАЙМ" ООД гр.Исперих

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда-Наредба за ОВОС(ДВ,бр.25/2003г., изм. и доп.ДВ бр.94/2012г.)

УВЕДОМАВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект:

"Ремонт и модернизация на халета №33,34,35 и 36 от Свинекомплекс на "Агротайм" ООД-гр.Исперих с местоположение -поземлен имот №000089,землище гр.Исперих, ЕКАТТЕ 32874.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Исперих, или в РИОСВ-Русе, "Придунавски булевард", №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
19. 09. 2016 г.