Публичен търг с явно наддаване

Лого на "МБАЛ Исперих" ЕООД

О Б Я В А
за провеждане на публичен търг с явно наддаване на  07.02.2017 г. от 09:00 часа в „МБАЛ-Исперих” ЕООД, гр. Исперих,  ул. "Ахинора" № 39 в кабинета на Организатор "Стопански дейности", намиращ се в сектор Администрация за продажба на лек автомобил, собственост на "МБАЛ-Исперих" ЕООД, при спазване на следните условия:

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на Лек автомобил със следните параметри:

Регистрационен № РР 9254 АР, рамаKL1NF19BJ, двигател: F18D3040798K, дата на регистрация: 2007 год., марка - ШЕВРОЛЕТ „ЛАЧЕТИ”, цвят на купето - СВЕТЛО СИВ МЕТАЛИК.

Начална  тръжна продажна цена е 1800.00 (хиляда и осемстотин) лева.

Стъпката за наддаване, чрез която се увеличава началната тръжна цена е в размер на 18.00 (осемнадесет) лева.

1.1.Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 10.00 (десет) лева с ДДС всеки работен ден от публикуването на обявата до 14:00 часа на 06.02.2017 г. от деловодството на „МБАЛ-Исперих” ЕООД гр. Исперих.

1.2. Депозитът в размер на 10.00 (десет) лева е платим в касата на „МБАЛ-Исперих” ЕООД  гр. Исперих до 14:00 часа на 06.02.2017 г. или по следната банкова сметка „ТБ ИНВЕСТБАНК” АД гр. Исперих  IBAN BG11IORT81161000549700                                                                                                                              

1.3. В деня и часа на търга участниците представят пред комисията всичките документи, описани в тръжната документация.

1.4. Оглед може да се извърши по местонахождение на вещта, всеки работен ден от седмицата от 08:00 до 14:00 часа.

2. При неявяване на кандидатите повторен търг ще се проведе на 16.02.2017 г. от 09:00 часа при същите условия и място.

За повече информация на тел: 08431/25-17

„МБАЛ-Исперих” ЕООД,  гр.Исперих

23. 01. 2017 г.