Обява за публично обсъждане

Герб на Община Исперих

до обществеността и заинтересованите страни

Община Исперих, област Разград

С Ъ О Б Щ А В А

на

населението на община Исперих, че е изготвена „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията община Исперих” за периода от 2018 до 2022 г., която се представя за обществени консултации.

Крайна дата за изразяване на становища: 14.05.2018г.

Писмени становища и мнения се приемат в Община Исперих, гр. Исперих, ул “Васил Левски”№ 70, телефон, факс и е-mail – тел. 08431/21-84 вътр. 124; e-mail: isperih@isperih.bg.

С пълният текст на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията община Исперих” за периода от 2018 до 2022г.  може да се запознаете в стая № 16 на сградата на Община Исперих, ул. “Васил Левски” № 70, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа или от сайта на общината.

Лице за контакти: Гюлнур Мехмед - юрисконсулт, 08431/21-84 вътр. 124; e-mail: isperih@isperih.bg.

                                          

Дата: 11.04.2018 г.

Справка за постъпили предложения