ЗАПОВЕД №317/07.04.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии...
07. 04. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 66 по Протокол  № 9 от 16.03.2016г. на ОбС- Исперих и Заповед № 267/24.03.2016год. на Кмета на община Исперих
04. 04. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание   чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 и чл.73 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих на Общински съвет-Исперих,в изпълнение на  Решение № 64/16.03.2016г. на ОбС Исперих и Заповед №255/23.03.2016год. на кмета на община Исперих 
04. 04. 2016 г.