Публичен търг с явно наддаване

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 440 по Протокол № 38 от 21.12.2017год. на ОбС- Исперих  и Заповед № 37 от 12.01.2018г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните помещения – частна общинска собственост, както следва:

17. 01. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 417  по Протокол  № 37 от 30.11.2017г., Решение № 439 по Протокол № 38 от 21.12.2017год. на ОбС- Исперих  и Заповед №38 от 12.01.2018г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

17. 01. 2018 г.

Публичен търг с явно наддаване

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решения № 417 и № 418  по Протокол  № 37 от 30.11.2017г. на ОбС- Исперих И Заповед № 648 от 04.12.2017год. на Кмета на община Исперих...
07. 12. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

 О Б Я В А

На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решения № 411 и № 412 по Протокол  № 36 от  26.10.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 588/06.11.2017 год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я ВА

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени  имоти – частна общинска собственост, представляващи:  

14. 11. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

О Б Я В А

На основание чл.14, ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл. 24, ал.1  от Наредба № 27 на ОбС - Исперих; чл.73 от Наредба № 27 на ОбС,  в изпълнение на Решение № 413 по Протокол  №36 от 26.10.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 587/06.11.2017 год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 5 (пет) години на следните урегулирани поземлени имоти (дворни места),както следва:

14. 11. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

О Б Я В А

На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решения № 391, № 392  и № 393 по Протокол  № 35 от  27.09.2017г. на ОбС- Исперих   и  Заповед № 525 от 04.10.2017г. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени  имоти – частна общинска собственост, представляващи:  

13. 10. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решения № 384  и № 386 по Протокол  № 35 от  27.09.2017г. на ОбС- Исперих и Заповед № 522 от 04.10.2017год. на кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

І. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени  имоти – частна общинска собственост, представляващи:  

13. 10. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния поземлен  имот – частна общинска собственост, представляващ:   1.Поземлен имот № 65650.7.29 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет точка седем точка двадесет и девет)  с начин на трайно ползване  Нива с площ 1 170 (хиляда сто и седемдесет ) кв.м,категория на земята Трета по кадастралната карта на с.Свещари...
12. 10. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на следните земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд,както следва: 1.1. Поземлен имот № 025072 (нула двадесет и пет нула седемдесет и два) с начин на трайно ползване НИВА с площ 1,415 (едно цяло четиристотин и петнадесет) дка, категория III, с местонахождение с. Лъвино...
12. 10. 2017 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 152 броя трайни насаждения (орехи) – публична общинска собственост, находящи се на пътна отсечка с.Вазово – с.Райнино...
12. 10. 2017 г.