Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на преместваемо съоръжение по смисъла на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена от Главния архитект на Община Исперих схема за срок от 5 (пет) години ...
10. 01. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на части от имоти – общинска собственост, представляващи 2 броя терени за поставяне на временни преместваеми съоръжения ...
10. 01. 2024 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за продажба на застроен поземлен имот № 34103.501.173 с начин на трайно ползване ниско застрояване с площ 3 158 кв.м, ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда с №34103.501.173.1 със застроена площ 189 кв.м с начин на предназначение Жилищна еднофамилна сграда с местонахождение на имота с.Йонково...
28. 11. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на част от имот – общинска собственост, представляващ терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение по смисъла на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрен от Главния архитект на Община Исперих схема за срок от 5 (пет) години в гр.Исперих – II зона, ул.„Васил Левски“ в поземлен имот №32874.502.9626 по кадастралната карта на града за монтиране на преместваем обект с площ 15,00 (петнадесет) кв.м при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 30,00 (тридесет)лева без ДДС.
24. 11. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на земеделски земи в землищата на с. Бърдоква, с. Йонково, с. Китанчево, с. Лъвино, с. Лудогорци, с. Подайва и с. Тодорово, общ. Исперих ...
01. 09. 2023 г.

Търг с тайно наддаване

Община Исперих открива процедура - търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост ...
28. 08. 2023 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на части от имоти – общинска собственост, представляващи 6 броя терени за поставяне на временни преместваеми съоръжения по смисъла на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрени от Главния архитект на Община Исперих схеми за срок от 5 (пет) години...
17. 08. 2023 г.