Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски имоти в землищата на с. Лудогорци, с. Лъвино и гр. Исперих ...
11. 05. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот в с. Малко Йонково: Помещение от автоспирка с площ 50 кв.м, находящо се в с. Малко Йонково, община Исперих ...
13. 02. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти в гр. Исперих: Помещение от първи етаж на административна сграда в гр. Исперих с площ 42,50 кв.м, находящо се на ул. "Васил Левски" №70; Павилион № 2 от Общински пазар гр. Исперих; Павилион № 2 от Общински пазар гр. Исперих ...
13. 02. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот в с. Райнино, общ. Исперих, обл. Разград
06. 01. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти в с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград
06. 01. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

относно незастроен поземлен имот  IX-общински  в квартал 72  с начин на трайно ползване  за жилищно застрояване с площ 1 003 кв.м по регулационния план на с.Подайва...
21. 08. 2019 г.

Публичен търг с явно наддаване

относно Павилион №2 – частна общинска собственост, актуван с АОС № 6655 от 10.04.2018г. от Общински пазар гр.Исперих с площ – 37,50 (тридесет и седем цяло и петдесет) кв.м, находящи се в гр.Исперих, ул. «Лудогорие»,   община Исперих с предназначение – магазин за месо и месни продукти...
21. 08. 2019 г.