Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот - Павилион № 4 от Общински пазар гр. Исперих с площ 23,50 кв.м., находящ се в гр. Исперих, ул. "Хан Аспарух", с предназначение - магазин за промишлени стоки ...
11. 11. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост - поземлени имоти, находящи се в с. Бърдоква и с. Райнино, общ. Исперих ...
06. 11. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на две помещения от автоспирка, находящи се в с. Райнино, ул. „Ал. Стамболийски“ № 55 – частна общинска собственост ...
22. 10. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот - Павилион № 4 - частна общинска собственост ...
09. 10. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, ведно с построената в имота масивна двуетажна нежилищна сграда със застроена площ 720 кв.м., с местонахождение с. Благоево, община Разград, ул. „Христо Ботев” № 64 ...
09. 10. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичентърг с явно наддаване за продажба на незастроени поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в с. Подайва, с. Йонково и с. Къпиновци, общ. Исперих ...
09. 10. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски имоти в землищата на с. Лудогорци, с. Къпиновци и с. Малък Поровец ...
11. 09. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - Незастроен поземлен имот I – 2 (римско едно тире две) в квартал 1 (едно) с начин на трайно ползване за жилищно застрояване с площ 745 (седемстотин четиридесет и пет) кв.м по плана на с. Тодорово ...
11. 09. 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост - Четвърти етаж от административна четириетажна сграда със застроена площ 371,20 (триста седемдесет и едно цяло двадесет) кв.м, включващ помещения от №1 до №14,коридор и санитарен възел, както и 93,61 (деветдесет и три цяло шестдесет и един)кв.м от общите части на сградата и 274,67 (двеста седемдесет и четири цяло шестдесет и седем)кв.м от правото на строеж, построен върху УПИ І, кв.82 с площ 960 (деветстотин и шестдесет)кв.м., с местонахождение на имота гр. Исперих ...
11. 09. 2020 г.

Заповед за определяне на купувач на обект № 1

Заповед № 510/13.07.2020 г. на кмета на община Исперих за определяне на купувач на обект № 1 с подотдели: 1067 – х /34103.46.120 на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Йонково и 1070 – а /15953.42.10/ - с. Голям Поровец на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и при условията на чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти спечелилия търга с явно наддаване - „Исперих Лес“ ООД ...
13. 07. 2020 г.