ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в с. Конево, за срок от 3  (три) години...
02. 06. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост...
20. 05. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание   чл.112, ал.1, т.1 и ал.2  от Закона за горите,  чл.38, ал.50, т.4 и чл.55 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и утвърден график...
12. 05. 2016 г.

ЗАПОВЕД №316/07.04.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка със Заповед №228/14.03.2016г. на Кмета на Община Исперих...
07. 04. 2016 г.

ЗАПОВЕД №317/07.04.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии...
07. 04. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.36, ал.1, т.1, чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41, чл.72,т.3 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 66 по Протокол  № 9 от 16.03.2016г. на ОбС- Исперих и Заповед № 267/24.03.2016год. на Кмета на община Исперих
04. 04. 2016 г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

На основание   чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 и чл.73 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих на Общински съвет-Исперих,в изпълнение на  Решение № 64/16.03.2016г. на ОбС Исперих и Заповед №255/23.03.2016год. на кмета на община Исперих 
04. 04. 2016 г.