Търговия и туризъм

Код Вид услуга Правно основание Срок Такса
  Разрешение за настаняване или преместване на временен пчелин Закон за пчеларството, чл. 14; ЗГ, чл. 70, ал. 5 и ал. 6 7 дни Безплатно
2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата) Закон за пчеларството, чл. 8, ал. 4 7 дни Безплатно
  Вписване в информационен търговски масив (търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти) Наредба № 8 на ОбС - Исперих 7 дни 25,00 лв.
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечения  Закон за туризма, чл. 128, т. 1 и т. 2 30 дни Съгл. чл. 3, ал. 1 от Тарифа за таксите по ЗТ
2047 Категоризация на места за настаняване Закон за туризма, чл. 128, т. 1 и т. 2 30 дни Съгл. чл. 3, ал. 1 от Тарифа за таксите по ЗТ
2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение ЗТ - чл. 169, във връзка с чл. 168, ал. 2 7 дни Съгл. чл. 3, ал. 1 от Тарифа за таксите по ЗТ
3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта Наредба № 8 на ОбС Исперих;
Закон за защита от шума в околната среда чл. 22, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 16а и б
7 дни 20,00 лв.
  Издаване на разрешение за извършване на търговска дейност на открито Чл. 16 от Наредба № 8 на ОбС Исперих; ЗМСМА - чл. 21, ал. 1, т. 13; ЗМДТ - чл. 72-80 7 дни  25,00 лв.
2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение Закон за туризма чл. 169, във връзка с чл. 168, ал. 2 14 дни Съгласно чл. 3, ал. 1 от Тарифа за таксите по Закона за туризма