ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ за 2019 г.

Младежки дейности - Община Исперих

I. Въведение

Общинският план за младежта е създаден в изпълнение на приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010-2020), която определя визията на правителството за европейското развитие на България по отношение на политиката за младите хора в страната. Тя е насочена към подобряване качеството на живот на младите хора чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на България и Европейския съюз.

Дейността на всички ресорни държавни институции в страната има отражение върху живота на младите хора. Законът за младежта има за цел преодоляване на основните предизвикателства пред управлението на младежката политика в страната, свързани с:

 • необходимост от по-тясно сътрудничество между различните секторни държавни органи в планирането, изпълнението и оценката на политиките за младежта на централно и областно ниво;
 • активно включване на общините в планирането и реализирането на политиките за младите хора;
 • активизиране участието на младите хора в обществения и икономическия живот;
 • приобщаването на младите хора в процеса на управлението на местно, областно и национално ниво.

Грижата за младите хора е най-важна национална кауза, поради което изключително важно е провеждането на младежка политика на общинско ниво в съответствие с държавната политика за младежта. Активността на местните власти ще осигури по-висока степен на отзивчивост към нуждите на младите хора в съответствие с принципите на Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.

Стратегическите цели, заложени в този план, са свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

II. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Исперих:

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора:

1.1. Достъп до образование:

 Демографска картина и тенденции

Демографското състояние на община Исперих следва тенденциите в развитието на демографията на страната като цяло – населението намалява. Възрастовата структура е силно влошена – намалява броя на жените в детеродна възраст, а възпроизводството е с отрицателен естествен прираст. Наблюдава се интензивна миграция, насочена предимно към големите икономически центрове на страната и чужбина. Тенденцията е напускане на общината предимно от млади хора в активна работоспособна и репродуктивна възраст.

Подобряването на икономическото развитие в общината би довело до частично решаване на проблемите. Необходима е целенасочена държавна политика за развитието на селата и малките градове, в противен случай тенденцията към депопулация ще продължи.

 Образователна структура:

Основа за социализирането и реализирането на всяка личност е образованието формално и неформално, поради което то е ключова ценност за децата и младите хора. Българското общество има традиционно високи образователни ценности. Практиката показва, че една макар и неголяма част от децата у нас не постъпват в училище, а други  отпадат в различните класове.

Община Исперих се стреми да създава условия и възможности за усъвършенстване на образователната система и осигуряване на различни видове и степени образование. На територията на общината функционира образователна инфраструктура, която включва институции на предучилищното обучение, общо, профилирано и професионално образование. До всички средищни училища и детски градини е осигурен безплатен транспорт за учители, деца и ученици. Отрицателната демографска статистика обаче води до съществуването на паралелки/групи с минимален и под минималния брой ученици/деца.

На територията на община Исперих функционират 9 общински училища – две средни и седем основни, 14 детски градини – 4 в града и 10 по селата.

Професионалната и профилирана гимназия в града адекватно реагират и въвеждат нови специалности в годините на своето развитие, подготвяйки учениците по професии, необходими за икономиката в региона, както и за успешната им реализация във висши учебни заведения.

През 2017/2018  учебна година 29 ученици са отпаднали от училище, като по данни на директори, в огромна част от случаите причината за това е заминаване на лицата в Чужбина.

Брой на учениците, отпаднали от образователната система за изминалата 2017/2018 учебна година по класове

Клас Момичета Момчета
І 1  
ІІ 1  
ІІІ   1
ІV   2
V 1  
2 2
VІІ    
VІІІ 3 1
ІХ 2 2
Х 6 2
Х!   2
Х!!   1

Проблемът на отпадането на ученици, подлежащи на задължително обучение, има социално, икономическо, етнокултурно и образователно измерение.

Едновременното действие на икономически, образователни и етнокултурни фактори, които са рискови за отпадане на ученици, оказва най-силно влияние и се проявява най-вече сред децата и учениците от ромски произход. Икономическите причини за напускане на училище (ниски доходи, нисък жизнен стандарт и битови условия, безработица и др.), влиянието на семейството и средата (отглеждане на деца в непълни семейства, ниско образователно равнище на родителите, нехайно и безотговорно родителско отношение и др.) и образователните фактори (ниска степен на училищна готовност, трудности при усвояване на учебния материал, нередовно посещаване на училище, конфликти с учители и съученици) си взаимодействат и поставят децата в особено висок риск от отпадане от училище.

Предвид сложността на явлението „отпадащи ученици от училище” и комплексното действие на причините, които го пораждат, е необходимо тясно сътрудничество между отговорните фактори на местно равнище за успешното и трайно преодоляване на този проблем.

1.2. Заетост

В условията на пазарна икономика от най-важно значение за младите хора е предстоящото им трудово и социално реализиране. Към този план трябва да съществуват добри перспективи за осигуряване на заетост, поддържане и подобряване условията на труд, както и добра среда за разширяване на възможностите за интегриране.

Картината на младежката безработица в региона е със сравнително висок процент. Причините за нея могат да се обединят в следните аспекти: липсата на трудов опит, който е основен фактор за всеки работодател при подбор на кадри, и демотивация от предлаганото заплащане при несъобразяване или пренебрегване на дадената квалификация. Друг ключов фактор, предопределящ младежката безработица, е степента на придобитото образование. Данните показват, че безработицата сред младежите с висше образование е по-ниска.

В региона, обслужван от Дирекция “Бюро по труда” – Исперих към 31.12.2018 г. общият брой на регистрираните безработни лица е 1236. От тях броят на регистрираните млади хора до 29-годишна възраст е 162.

Реализацията на политиката за насърчаване на заетостта на младежите обхваща форми, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта, които се реализират предимно от „Бюро по труда“ – Исперих.

През 2018 г. по национални програми за заетост са започнали работа 15 младежи до 29-год. възраст, а по схеми и проекти на ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 30 безработни лица на възраст до 29 години.

През 2018 година, както и през предходните години най-голям е делът на местата без изискване за специалност от всички обявени свободни работни места на първичния пазар на труда. Високият относителен дял на свободни работни места за нискоквалифицирани работници е типичен за обслужвания район поради преобладаващата селскостопанска дейност. Най-голямо бе търсенето на селскостопански работници, шивачки, механизатори, машинни оператори и лични асистенти.       

Специалистите от Дирекция „Бюро по труда” осъществяват непрекъснати контакти с представители на професионалните гимназии, като се стремят да проследяват реализацията на завършващите млади хора на пазара на труда.

Една от наложилите се и добри практики на територията на община Исперих е инвестицията, която крупните работодатели, като заводът за производство на керамични изделия и декоративни елементи „Хан Аспарух“ и селскостопанската компания „Агротайм“ ООД, правят в обучението и квалификацията на младите работници.

1.3.Нагласи към предприемачество

По отношение на икономическата активност може да се твърди, че предприемаческата култура и инициативност на младите хора са в начален етап. Въпреки добрите практики и модели по проекти и програми, които насърчават младите предприемачи, развитието на самостоятелен бизнес сред тях все още се оказва рисковано.

1.4. Признаване на компетенциите и уменията получени чрез неформално и самостоятелно учене

За да бъде ефективно образованието на младите хора, то трябва да се развива във всички направления: както в областта на формалното образование чрез оптимизиране и осъвременяване на образователната система, така и в областта на неформалното образование – извън образователната система чрез развитие на алтернативни форми на обучение и валидиране на придобитите знания и умения, и на ученето през целия живот.

Признаването и сертифицирането на знания, умения и компетентности, придобити в резултат на неформално и самостоятелно учене, както и дуалното обучение, все още не са достатъчно развити и популярни.

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги

Достъпът до информация в община Исперих, както и в цялата страна, бележи ръст. Въпреки масовото навлизане на информационните технологии в бита и в работата, младите хора в малките населени места и тези, които принадлежат към социално уязвими групи, остават с ограничен достъп до източниците на информация.

Един от приоритетите в политиката на община Исперих днес е повишаване качеството и достъпа до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие.

Достъп до информация на младите хора в общината се предоставя чрез няколко източника:

 • централна общинска библиотека „Петя Йорданова“, оборудвана с компютърни конфигурации и с осигурен интернет достъп;
 • едно читалище в града и 24 по селата, като осигурен интернет достъп има в половината от тях;
 • общинска администрация.

През 2018 година Община Исперих спечели ваучер в инициативата на Европейския съюз WIFI4EU за безплатен безжичен интернет на обществени места.

Информацията е много важна за развитието на отделния човек и на обществото. Днес информационните технологии дават значителни предимства на всички, които ги ползват. Обществените библиотеки играят роля в този процес и работят активно за намаляване на различията чрез осигуряване на широк обществен достъп до интернет и до различни онлайн информационни услуги.

Всички културни институции на територията на града изпълняват ролята на памет за миналото като събират, съхраняват и осигуряват достъп до материали, свързани с историята на общността или на отделни личности. Чрез предлагането на разнообразна информация те подпомагат хората да участват компетентно при обсъждането и вземането на решения по ключови проблеми. Успешно си сътрудничат с други организации, за да оползотворят по най-добрия начин ресурсите, с които разполагат.

Като цяло обаче публичните услуги в подкрепа на младите хора в Исперих все още не са с необходимото качество и не достигат до всички нуждаещи се, особено до младите роми и младежите в отдалечените райони на града.

3. Насърчаване на здравословния начин на живот

3.1. Здравословен статус

Здравословното състояние на младежката възрастова група между 15 и 29 години не се следи отделно от това на цялото население. Конкретни данни се събират и анализират само за подрастващите в ученическа възраст.

Най-обобщено бихме могли да кажем, че най-разпространените заболявания сред младите са свързани с няколко фактора: вредни навици на хранене – небалансирано хранене; някои алергизиращи фактори; претовареност в учебните заведения и продължителен престой в неправилна работна поза.

3.2. Физическа активност и спортни занимания

Чрез различните спортни занимания младите хора развиват ценни физически и психически качества, осъществява се превенция на заболявания, както и превенция на противообществените прояви и престъпността.

На територията на община Исперих има сформирани различни спортни клубове:

Наименование на клуба

Вид спорт

Местонахождение

Председател

1.

СНЦ "Футболен клуб "Бенковски – 2016"

футбол

гр. Исперих

Трендафил Василев

2.

СНЦ "Футболен клуб Левски – Подайва"

футбол

с. Подайва, ул. "9-ти Септември" № 42

Заид Кадир

3.

СНЦ "Футболен клуб Стара сила"

футбол

с. Ст.селище, ул. "Н.Й.Вапцаров" № 18

Аксел Кючюк

4.

СНЦ "Ученически спортен клуб "Ханове 2018"

футбол, волейбол

гр. Исперих,

ПГ по СС "Хан Аспарух"

Сунай Хакъ

5.

СНЦ "Футболен клуб Стрела"

футбол

с. Тодорово, ул."Васил Левски" № 19

Наджи Ахмед

7.

СНЦ "Спортен клуб по борба "Осман Дуралиев"

борба

с. Китанчево, ул."Йорданка Николова" № 19

Бехчет Фикрет

8.

СНЦ "Колоклуб Димитровец – Исперих"

колоездене

гр. Исперих, ул. "Иван Вазов" № 6

Димитър Балански

9.

СНЦ "Волейболен клуб "Хан Аспарух"

волейбол

гр. Исперих, ул."Панайот Волов" № 15

Иван Василев

10.

СНЦ "Адреналин в кръвта"

мото клуб

гр. Исперих, ул."Янтра" № 12

Юнуз Ахмед

11.

СНЦ "Училищен спортен клуб "Васил Априлов"

НСО

гр. Исперих ул."Васил Левски" № 78

Пламен Цанев

12.

СНЦ "Спортен клуб по тенис на маса –Исперих"

тенис на маса

гр. Исперих

Дамян Милев

 

3.3. Достъп до обучения и кампании по въпросите на спорта, здравето, физическата активност и здравословния начин на живот

Здравната превенция и здравната просвета са приоритетни дейности за Червенокръстката организация в община Исперих. Ежегодно се провеждат традиционни кампании и здравни беседи сред младите. Разпространяват се материали за превенция на ХИВ/СПИН, туберколоза, материали, промотиращи донорството, здравословното хранене и пр.

За съжаление обаче провежданата политика за профилактика и опазване здравето на младото поколение, не само в общината, но и в цялата страна, не е системна.

4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение

Социалните услуги в община Исперих (включително от типа подкрепа, придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 29 години в риск, са:

Преходно жилище

Преходното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана институция. Услугата предоставя комплекс от дейности, целящи: постигането на самостоятелен и независим живот след напускане на институцията на младежите и девойките; успешна професионална и житейска реализация; създаване на мрежа за социална подкрепа и постигане на социално включване; реинтеграция в семейна среда. Социалната услуга е с капацитет 8 души, като 7 от настанените потребители в момента са на възраст между 15 и 18 год.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ)

Центърът е с капацитет 14 души, като 10 от настанените потребители са младежи до 29 години. В тази социална услуга от резидентен тип се създават условия за задоволяване на основните жизнени потребности на лицата – храна, подслон и сигурност. В центъра се осигурява индивидуална грижа и подкрепа за младежите в риск.

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТ)

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания е социална услуга от резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени от техните семейства.  Тя осигурява настаняване на децата в среда, близка до семейната и съдейства за постигане в максимална степен на самостоятелност в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги в съответствие с потребностите на настанените деца. В него се настаняват лица от 3 до 18-год. възраст. В момента 6 младежи ползват услугата.

Център за обществена подкрепа (ЦОП)

Центърът за обществена подкрепа е социална услуга, в която се извършват дейности, свързани с превения на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В Центъра се извършват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждаване и конфликт при развод/раздяла, наблюдаване и оценяване на приемните семейства, оценяване и обучение на осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск. В момента 7 от лицата, които ползват услугата са в младежка възраст.

Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ)

Дневният център е услуга, предоставяща специализирана подкрепа на деца и младежи в неравностойно положение. В ДЦДМУ се предлагат дневни занимания, които  насърчават и поддържат уменията на децата и младежите, а в същото време и надграждат възможностите им за развитие. Дейностите, които осъществяват специалистите са: психологическо консултиране; социална рехабилитация; логопедична работа; медицинска рехабилитация; педагогическа помощ за деца със специални образователни потребности; семейно консултиране; подкрепа за включващо обучение. Девет от ползвателите на услугите в центъра са младежи. В момента 6 са младежите, които ползват услугите на Центъра.

Операция „Топъл обяд – 2016-2019“

Операцията е социална услуга в общността, насочена към задоволяване на потребностите от храна на най-уязвимите лица от община Исперих. Осъществява се по ОП за храни и/или основно материално подпомагане. Целта на тази услуга е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на социално слаби лица. Услугата се предоставя на 140 потребители, като в момента 13 лица са на възраст между 15 и 29 години.

Личен асистент

По проект към ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в община Исперих се предоставя и социална услуга в домашна среда “Личен асистент“. Проектът приключи през месец октомври 2017 г. От месец ноември финансирането на услугата става държавно. Услугата обхваща 122 лица, нуждаещи се от постоянни грижи, от които 9 са младежи до 29-годишна възраст. Непосредствените цели на услугата са осигуряване на качествена грижа в семейна среда за тежко болни хора и насърчаване на заетостта на безработни  лица като лични асистенти на хора с увреждания.

5. Развитие на младежко доброволчество

5.1.Отношение и нагласи към доброволчеството 

Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да нараства, все още са ограничени възможностите за доброволчески дейности. Ценността на доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Неразвити са механизмите за публичното подпомагане на младежкото доброволчество като важна проява на солидарност и гражданска активност и форма за неформално учене. Правата на младите доброволци, особено на непълнолетните, се нуждаят от законова закрила.

5.2. Участие в доброволчески дейности 

Доброволчеството дава множество възможности на младите хора да изразят своя порив към хуманност и грижа за другите, както и да се утвърдят общочовешките ценности сред младото поколение.

Утвърдена в общината младежка доброволческа организация е Български младежки червен кръст (БМЧК). БМЧК има изградени работещи практики в няколко основни направления: оказване на първа долекарска помощ, социално-помощна дейност, подготовка и подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи, здравна просвета, превенция на сексуално и наркоманно рисково поведение и зависимости и др.

Членове на организацията са ученици от Гимназия „Васил Левски” гр. Исперих. Екипите са преминали курс по първа долекарска помощ и ежегодно взимат участие в състезания. Всяка година по случай великденските и коледните празници се организира дарителска акция за събиране на дрехи, обувки и други вещи за хора в неравностойно положение и социално слаби семейства.

Важен факт е, че младежката организация се попълва с все повече умни и интелигентни деца, които знаят какво искат и как да го постигнат (членове на БМЧК 2016 г. – 8 ученици, 2017 г. – 15 ученици, 2018 г. – 12 ученици, 2019 г. – 25 ученици).

Важен и значим момент в развитието на нашите младежи е осъзнаването на значимостта на доброволчеството като акт на подкрепа за уязвими лица. Безусловността и всеотдайността в тяхната дейност е мотиватор не само за деца, но и за възрастни.

6. Повишаване на гражданската активност на младите хора

6.1. Свободно време – интереси и нагласи

В читалище „Съзнание 1891“ в гр. Исперих творят и се развиват голям брой младежи, организирани в различни групи по интереси – танци, музика, театрално и изобразително изкуство.

Дейност развиват: школа по изобразително изкуство, школа по пиано, китара, школа по карате/джудо, кръжок по художествено слово, клуб „Бит и традиции“, балетна и танцова формация, школа за хип-хоп танци, група за народни песни, група за руски и популярни песни, смесен хор за туристически и патриотични песни, театрална група.

6.2. Възможности за пълноценно участие в гражданския живот и процеса на взимане на решения

Към момента липсва ясно обособен механизъм за включване на младите хора в процеса на взимане на решения. Отговорност на всички институции в страната е да създават такава възможност за включване, която да подпомогне пълноценното развитие на младите хора и изграждането на активната им гражданска позиция. По този начин те получават възможност да огласяват своите потребности и проблеми, както и да поемат готовност за ангажираност при взимане на решения.

На територията на общината липсват изявени младежки организации. Липсват ефективни действащи механизми за отразяване мнението на младото поколение при вземането на важни политически и социални решения на общинско ниво (няма сформиран Общински консултативен съвет по младежките въпроси, който да подпомага кмета при провеждане на общинската политика за младежта, съгласно чл. 15, ал. 6 от Закона за младежта). Нужни са ефективни мерки за стимулиране и подпомагане на младежките организации.

7. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността

Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение в община Исперих се осъществяват от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. МКБППМН оказва съдействие на образователните институции за обхващане в училище на подлежащите на задължително образование деца и ограничаване на отпадането от училище на деца в криминогенен риск и криминални прояви, извършва дейности по ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния, както и превантивна работа с родителите.

В обществото ни все още са налице много от факторите, водещи до противоправно поведение на младежите: занижен жизнен статус на част от семействата, конфликтна или криминогенна семейна среда, дефицити в родителския капацитет, подценяване на образованието, либерално отношение към отсъствията от училище, недостатъчна ангажираност на свободното време, нарастващ процент на младежката безработица. През 2018 г. има извършени правонарушения от 17 младежи, регистрирани са 65 пътнотранспортни произшествия с участието на млади хора на възраст до 29 години.

От съществено значение за ограничаване на младежката престъпност е изготвянето на конкретен оперативен план за превенция на противообществените прояви сред младите с участието на различните институции работещи с младежи от всички възрастови граници – както непълнолетни, така и пълнолетни.

Като ефективни мерки могат да се посочат организирането на информационни и образователни кампании насочени към младите хора, в това число и дейности за осмисляне на свободното време, насърчаване на спорта, участие в неформални обучения и клубове по интереси.

Нужно е също така община Исперих да осигури възможност за реализиране на пробационни мерки за младежи, осъдени да положат труд в полза на обществото, както и да осигури възможност за включване на тези младежи в обучителни програми и дейности на различни обществени организации.

III. Специфични цели на плана:

1. Повишаване нивото на образование на младите хора в общината чрез:

1.1. Разширяване на достъпа до формалното образование, прилагайки широк набор от форми на обучение.

1.2. Развитие на неформалното образование за придобиване на полезни знания и умения и за пълноценно ангажиране на свободното време на младите хора.

2. Популяризиране на доброволческия труд като форма на активна гражданска позиция и общественополезна дейност.

3. Повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора.

4. Повишаване на информираността на младите хора за активно участие в изпълнението на младежките политики на национално, областно и общинско ниво.

5. Социално-икономическа и културна интеграция на младежи в неравностойно положение.

6. Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и възможностите за изява на младежите.

IV. Приоритети:

ПРИОРИТЕТ

ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ

1.

Насърчаване на икономическата заетост, кариерно развитие на младите хора и снижаване на младежката безработица.

Училища

Община Исперих

„Бюро по труда“ гр. Исперих

„Бизнес център“ гр. Исперих

2.

Подобряване достъпа до информация и качествени услуги

Община Исперих

3.

Насърчаване на здравословния начин на живот и превенция на зависимостите на младите хора

Община Исперих

Училища

БЧК

РЗИ

Дирекция „Социално подпомагане”

Спортни клубове

4.

Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение

Община Исперих

БЧК

Дирекция „Социално подпомагане”

5.

Утвърждаване и популяризиране на младежкото доброволчество

Училища

БЧК

Община Исперих

6.

Повишаване на гражданската активност

Община Исперих

Училища

7.

Дейности, свързани с младите хора в малките населени места в общината

Община Исперих

Читалища

8.

Развитие на междукултурния и международния диалог

Община Исперих

Училища

9.

Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността

Община Исперих

Училища

МКБППМН

РУ „Полиция“ Исперих

10.

Развитие на неформалното образование чрез алтернативни форми на обучение за придобиване на нови знания и умения

Читалища

Извънучилищни и училищни звена

 

V. Очаквани резултати:

 1. Учредяване на младежки организации, укрепване и развитие на капацитета им, както и на институциите, работещи с млади хора.
 2. Повишена информираност на младите хора относно здравословния начин на живот и възможностите за осмисляне на свободното им време.
 3. Увеличен брой на доброволците в граждански и младежки инициативи.
 4. Активна гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по превенция на зависимостите за здравословен начин на живот и повишаване активността и участието на младите хора в спортни занимания.
 5. Засилена роля на младите хора в гражданското общество чрез участието им в програми за младежки дейности.
 6. Участие на повече младежи в неравностойно положение в образователно-възпитателни, културни и спортни дейности.
 7. Подобрени възможности за участие на младите хора в извънучилищни дейности за развитие на творческите им умения и възможности за изява.
 8. Постигнато сближаване и задоволяване на потребностите на младите хора с тези на младежта в европейските страни чрез различни инициативи, проекти и обмени.
 9. Повишаване дела на завършващите средно образование.
 10. Снижаване на младежката безработица под средната за страната.
 11. Намаляване броя на младите хора, употребяващи наркотици, алкохол, цигари и други.

 

VI. Финансово осигуряване:

Източниците на финансиране за постигане целите в Плана са в рамките на утвърдения бюджет на Община Исперих, средства по проекти, финансирани от оперативни програми, и други международни и национални донори, средства от бюджетите на институциите, които изпълняват конкретните дейности, заложени в годишния план.

VII. Организация и координация на дейностите за постигане на целите

            Кметът осигурява провеждането на общинската политика за младежта в съответствие с държавната политика, като работи в тясно сътрудничество с:

– Младежки организации;
– РУО – гр. Разград;
– РУ „Полиция“ Исперих;
– Училища;
– Дирекция „Бюро по труда” Исперих;
– Регионална здравна инспекция;
– Български червен кръст;
– Културни институции;
– Читалища;
– Спортни клубове;
– „Бизнес център“ Исперих.

VIII. Дейности по наблюдение, оценка и актуализация на общинската програма за младежки дейности

            Кметът ръководи и координира дейностите по изпълнението на Плана за младежки дейности в община Исперих. Планът се приема с Решение на Общински съвет – Исперих и е отворен за актуализация при необходимост.

IX. Публичност

Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се актуализира, допълва и изменя на база регламентирани периодични анализи.

Информация за дейностите в плана може да се получи от страницата на Община Исперих.