СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК - 14.06.2022 год.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК

Публикувано във вторник - 14.06.2022 год.
Валидно до неделя - 28.06.2022 год. - 17:00 ч.

Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел МДТ при Община Исперих, за връчване на акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явят преди изтичане на посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ (Акт), ведно със съобщението, ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на АУЗД Име на задълженото лице ЕГН / БУЛСТАТ Вид на задължението
1. 160 / 26.10.2020 г. Силвия Карамфилова Асенова ................... МПС
2. 187 / 28.10.2020 г. Нургин Рамадан Рамадан ................... МПС
3. 180 / 27.10.2020 г. Гундарс Наглис ................... МПС
4. 198 / 29.10.2020 г. Лъчезар Димитров Димитров ................... МПС
5. 218 / 02.11.2020 г. Шенай Ахмед Рушид ................... МПС
6. 220 / 02.11.2020 г. Исмет Сали Яшар ................... ДНИ; ТБО; МПС
7. 151 / 23.10.2022 г. Ерджан Ахмед Мехмед ................... МПС
8. 150 / 22.10.2020 г. Алтанай Хасан Ахмед ................... МПС
9. 164 / 26.10.2020 г. Ердинч Ружди Хакъ ................... МПС
10. 189 / 28.10.2020 г. Тунджай Тахир Тахир ................... МПС
11. 199 / 29.10.2020 г. Ерджан Шабан Ахмед ................... МПС
12. 172 / 26.10.2020 г. Айше Кязим Сали ................... ДНИ; ТБО
13. 195 / 29.10.2020 г. Тамер Ибрям Басри ................... МПС
14. 169 / 26.10.2020 г. Калиптен Севчан Хасан ................... МПС
15. 170 / 26.10.2020 г. Нериман Ибрахимова Йозгюр ................... ДНИ; ТБО
16. 206 / 30.10.2020 г. Юлиян Иванов Иванов ................... МПС
17. 175 / 27.10.2020 г. Неджимие Абтула Салим ................... ДНИ; ТБО
18. 200 / 29.10.2020 г. Бойчо Господинов Боев ................... МПС
19. 201 / 29.10.2022 г. Юмер Осман Ахмед ................... ДНИ; ТБО
20. 204 / 30.10.2020 г. Благовест Тодоров Денев ................... МПС
21. 203 / 29.10.2020 г. Славин Савов Стефанов ................... МПС
22. 215 / 02.11.2020 г. Денис Деянов Сашев ................... МПС
23. 211 / 02.11.2020 г. Недрет Идмаил Исмаил ................... МПС
24. 210 / 02.11.2020 г. Ангел Иванов Ангелов ................... МПС
25. 177 / 27.10.2020 г. Златка Димитрова Стефанова ................... ДНИ; ТБО