Заповед № 773 на Кмета на община Исперих

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-1130 от 10.09.2020 г., с искане за изработване на ПУП-ПР /план за регулация/ на ПИ №15953.65.559, с. Голям Поровец, общ. Исперих, обл. Разград, становище на гл. архитект на община Исперих от 15.09.2020 г., че искането е законосъобразно по смисъла на чл. 109, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед №634/16.09.2020 г. на Кмета на общината за допускане на разработване на ПУП-ПР, е изготвен проект на ПУП-ПР/план за регулация/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 15 от 19.11.2020г. Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изработването на подробният устройствен план. С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.
04. 12. 2020 г.

Заповед № 770 на Кмета на община Исперих

Във връзка с постъпило заявление вх.№ УТ-1308 от 13.10.2020 г., с искане за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/на УПИ I-574, УПИ II-573, УПИ III-572 и УПИ ХIII-575 квартал 65, с. Подайва и въз основа на становището на Гл. архитект на Общината от 22.10.2020 г. на основание чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, при спазване условията на чл.19, ал.1, т.4 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 715 от 26.10.2020 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР(план за регулация), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 12 от 19.11.2020 г. Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план. С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.136, ал. 1 от ЗУТ .
04. 12. 2020 г.

Заповед № 771 на Кмета на община Исперих

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-768/14.07.2020 г., с искане за разработване на ПУП-план схема за трасе на ел. кабел 20 кv от ОК 494 по ул. „Захари Стоянов" до УПИ IV-9911, квартал 96 по действащия ПУП на гр. Исперих-пром. зона /ПИ №32874.201.9911 по кадастралната карта/ и въз основа на становище на Гл. архитект на Общината от 23.07.2020 г., на основание чл.64, ал.2 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 528/24.07.2020 г. на Кмета на Общината за допуснато разработване на ПУП-ПС е изготвен проект за ПУП- ПС (план схема), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 6 от 19.11.2020 г. Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план. С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.136, ал. 1 от ЗУТ .
04. 12. 2020 г.

Заповед № 772 на Кмета на община Исперих

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-911 от 30.07.2020 г., с искане за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ I-55 и УПИ II-55 в квартал 47, по плана на с. Малък Поровец и възоснова на становището на Гл. архитект на Общината от 10.09.2020 г. по смисъла на §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 624 от 11.09.2020 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР(план за регулация), приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 4 от 19.11.2020 г. Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план. С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.
04. 12. 2020 г.

Заповед № 721 на Кмета на община Исперих

З А П О В Е Д № 721 гр. Исперих, 27.10.2020 г. Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), със заповед на Кмета на общината се определят и публично се обявяват границите на районите и видът на предлаганите от общината услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметоизвозване в населените места през следващата година. Във връзка с това и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 63 във връзка с чл 62 от ЗМДТ,
29. 10. 2020 г.

Правила за действие при пожар в сграда

1. Запазете самообладание и съобщете за пожара на телефон 112 /Единен европейски номер за спешни повиквания/ като опишете проблема: пожар, авария; съобщете има ли пострадали или застрашени хора. Посочете точния адрес, на който е възникнал пожарът: населено място, квартал, улица, номер и дайте телефонния си номер за обратна връзка с вас.

12. 10. 2020 г.

Мерки за предотвратяване възникването на пожари през есенно–зимен отоплителен сезон 2020/ 2021 година

С настъпване на есенно-зимния сезон се понижават средноденонощните температури и възниква необходимост от отопление на сградите, с което се увеличават предпоставките за възникване на пожари в бита и обществения сектор
12. 10. 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ / ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
    Във връзка с въведения в страната режим на извънредно положение, включително  ограниченията свързани с придвижване между отделни населени места Националната агенция за проходите  осигурява възможност,  на лица с прекъснати здравноосигурителни права, да подават Декларация образец  №7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски” и др. документи, необходими  за актуализиране на здравноосигурителен статус, чрез посредничеството на Общинска администрация гр.Исперих.

22. 04. 2020 г.

Заповед № 263 от 17.03.2020 г. на Кмета на община Исперих

Заповед № 263 от 17.03.2020 г. на Кмета на община Исперих за забрана за събиране, откъсване и продажба на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване от гори, общински зелени площи, паркове и алеи на територията на община Исперих...
18. 03. 2020 г.