Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПР

Заповед № 843 от 20 септември 2023 год. на Кмета на община Исперих за одобряване изменение на ПУП-ПР на УПИ XXIV-2489 и УПИ XXV-2490 в квартал 5, гр. Исперих /ПИ № 32874.501.2489  и ПИ № 32874.501.2490/, като се промени дворищната регулационна граница между двата имота и се обособят два нови УПИ, като се запази начинът на трайно ползване „За нискоетажно жилищно строителство“
20. 09. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. Халюк Хюсеин уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Исперих има инвестиционно предложение за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих“, Подобект: „Улица „Тимок“ (от ОТ 73 до ОТ 108) и ул. „Тунджа“ (от ОТ 75 до ОТ 107) в с. Тодорово”.
18. 09. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. Халюк Хюсеин уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Исперих има инвестиционно предложение за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих“, Подобект: „Улица „Н. Й. Вапцаров” (от ОТ 40 до ОТ 114) в с. Китанчево“.
18. 09. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. Халюк Хюсеин уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Исперих има инвестиционно предложение за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих”, Подобект: „Улица „Арда“ (от ОТ 41 до ОТ 50) в с. Бърдоква”.
18. 09. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. Халюк Хюсеин уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Исперих има инвестиционно предложение за обект „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих”, подобект: „улица „Йордан Йовков“ (от ОТ 58 до ОТ 61) в с. Китанчево”.
18. 09. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. Халюк Хюсеин уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Исперих има инвестиционно предложение за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих“ , Подобект: „Улица „Мургаш” (от ОТ 47 до ОТ 58) и ул. „Васил Левски” (от ОТ 47 до ОТ 52) в с. Яким Груево“.
18. 09. 2023 г.

Стани доброволец

Изграждането на доброволни формирования към местната власт е предпоставка за наличието на допълнителен човешки ресурс от подготвени хора, които могат да реагират адекватно при бедствия и да подпомогнат преодоляването на последиците от тях ...
15. 09. 2023 г.