Обява за пристройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда

ЕНИС ЕРОЛ ЯКУБ от с. Лъвино, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно "Пристройка към съществуваща ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" в с. Лъвино, кв. 51, УПИ III-537 ...
16. 05. 2024 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСЕИН - Управител на "Караджа-ФАГ" ООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: Разработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 32874.148.188 - гр. Исперих, Стопански двор № 1, местност "Юксек юстю" ...
13. 05. 2024 г.

ЗДРАВНО-СОЦИАЛНАТА ПОДКРЕПА ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ“ СЕ УДЪЛЖАВА С ОЩЕ ТРИ МЕСЕЦА

Министерството на труда и социалната политика удължава срока на изпълнение на проекта „Грижа в дома“, който е финансиран от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
07. 05. 2024 г.

Обява за изготвяне на инвестиционен проект

Шенол Ахмед Хюсеин - с. Старо селище уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно изготвянето на инвестиционен проект за: "ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ (ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ)" в гр. Исперих, кв. 49, УПИ XIV-145 ...
07. 05. 2024 г.

Конкурс за войнишки длъжности

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № РД-02-450/19.04.2024г. на началника на Националния военен университет и обява с рег .№ 2734/23.04.2024 г. е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 5 (пет) длъжности за войници в НВУ „Васил Левски“ - гр. Велико Търново ...
29. 04. 2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Постъпило в РИОСВ уведомление за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 32874.29.73, местност "Коджа екинлик", землището на гр. Исперих от "Земеделска" в "Урбанизирана" с цел създаване на основа за изграждане на търговски обекти, автомивка и складове ...
29. 04. 2024 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение “Вътрешно преустройство и пристройка – разширение на съществуващо млекопреработвателно предприятие с капацитет 7 т. дневно преработено мляко – гр.Исперих, Стопански двор № 1, местност “Юсек Юстю”
29. 04. 2024 г.