Вакантни длъжности за военнослужещи

Офиси за военен отчет в Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-675/16.08.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 3 (три) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина във военно формирование 48960 – София част от Командване за логистична поддръжка.
08. 09. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

НЕРГЮН ЗИКРИ МУСТАФА от с. Лъвино, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за строеж "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ IV, кв. 31 по ЗРП на с. Лъвино, ПИ 44358.502.405, община Исперих ...
07. 09. 2023 г.

Заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР

Заповед № 781 от 29.08.2023 год. на Кмета на община Исперих за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ VII-317 и УПИ V-319 в квартал 40 по плана на с. Йонково, общ. Исперих ...
29. 08. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ШЕМСИДИМ МЮСЛЮМ ЗЮЛКЕРИМ - Управител на "ШАМИ ГРУП ШХШ" ООД с. Раздел, общ. Дулово, обл. Силистра уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: Разработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 32874.167.194 по КККР на гр. Исперих- Стопански двор № 1, местност "Юсек Юстю" ...
28. 08. 2023 г.

Търг с тайно наддаване

Община Исперих открива процедура - търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори - общинска собственост ...
28. 08. 2023 г.

Правила за работа на конкурсна комисия

Правила за работа на конкурсната комисия, назначена със заповед № 702/27.07.2023 г. на кмета на община Исперих /орган по назначаването/ във връзка с провеждане на конкурс за длъжността “финансов контрольор” в Община Исперих, обявен със заповед № 701/27.07.2023 г. на кмета на община Исперих /орган по назначаването/
25. 08. 2023 г.