ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ОБЯВА от Севим Хасанова Зирек На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието възху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
27. 09. 2016 г.

ОБЯВА

О Б Я В А На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.67, ал.1 и ал.2, чл.70,ал.1 и ал.4 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС и в изпълнение на Решение № 181 по Протокол №16 от 25.08.2016г. на ОбС- Исперих и Заповед №734 от 09.09.2016год. на Кмета на Община Исперих
21. 09. 2016 г.

ОБЯВА

О Б Я В А На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл.67, ал.1 и ал.2, чл.70,ал.1 и ал.4 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС и в изпълнение на Решение № 181 по Протокол №16 от 25.08.2016г. на ОбС- Исперих и Заповед № 735 от 09.09.2016год. на Кмета на Община Исперих
21. 09. 2016 г.

Обява

ЕНЕРГО ПРО "В услуга на клиента" - изнесен офис на 27.09.2016г. от 10:00ч до 15:00ч в Община Исперих.
20. 09. 2016 г.

ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ОБЯВА от "АГРОТАЙМ" ООД гр.Исперих На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда-Наредба за ОВОС(ДВ,бр.25/2003г., изм. и доп.ДВ бр.94/2012г.)
19. 09. 2016 г.

ОБЯВА за ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ОБЯВА от Махмуре Самедин Хюсмен - Управител на "КАРАДЖА-ФАГ" ООД На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието възху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
19. 09. 2016 г.

Обява за инвестиционно намерение

ОБЯВА от инж.Халюк Хюсеин Хюсеин, Началник отдел "Териториално и селищно устройство" при Община Исперих. На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието възху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
16. 09. 2016 г.

Обява за инвестиционно намерение

ОБЯВА от Велин Асенов Калинов, с.Подайва,община Исперих,област Разград, ул."Оборище" №30. На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието възху околната среда на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./
16. 09. 2016 г.

Съобщение от ВиК ООД

Съобщение от ВиК ООД за временно нарушаване на водоподаването в селата Голям Поровец, Лудогорци, Йонково, Старо Селище и Малко Йонково
10. 09. 2016 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Административното ръководство на Община Исперих на основание чл. 26, ал.2 и чл.28 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от АПК, УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 26.09.2016 год. от 11.00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини в регистър.
08. 09. 2016 г.