ЗДРАВНО-СОЦИАЛНАТА ПОДКРЕПА ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ“ СЕ УДЪЛЖАВА С ОЩЕ ТРИ МЕСЕЦА

Министерството на труда и социалната политика удължава срока на изпълнение на проекта „Грижа в дома“, който е финансиран от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
07. 05. 2024 г.

Обява за изготвяне на инвестиционен проект

Шенол Ахмед Хюсеин - с. Старо селище уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно изготвянето на инвестиционен проект за: "ДВУЕТАЖНА ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ (ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ)" в гр. Исперих, кв. 49, УПИ XIV-145 ...
07. 05. 2024 г.

Конкурс за войнишки длъжности

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № РД-02-450/19.04.2024г. на началника на Националния военен университет и обява с рег .№ 2734/23.04.2024 г. е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 5 (пет) длъжности за войници в НВУ „Васил Левски“ - гр. Велико Търново ...
29. 04. 2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Постъпило в РИОСВ уведомление за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 32874.29.73, местност "Коджа екинлик", землището на гр. Исперих от "Земеделска" в "Урбанизирана" с цел създаване на основа за изграждане на търговски обекти, автомивка и складове ...
29. 04. 2024 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение “Вътрешно преустройство и пристройка – разширение на съществуващо млекопреработвателно предприятие с капацитет 7 т. дневно преработено мляко – гр.Исперих, Стопански двор № 1, местност “Юсек Юстю”
29. 04. 2024 г.

Заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР

Заповед № 378 от 17.04.2024 год. на Кмета на община Исперих за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ V-138, 139, VI-138 и УПИ IX-139 в квартал 8 по плана на с. Малък Поровец, общ. Исперих ...
17. 04. 2024 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Електроразпределение Север" АД гр. Варна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за строеж: Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН) от новомонтиран шкаф кабелен (ШК), част от кабелна мрежа НН към СТП "РТС" гр. Исперих до новомонтирано електромерно табло (ЕМТ) за обект "Обществено обслужващ обект" гр. Исперих, ул."Христо Смирненски" № 24 ...
12. 04. 2024 г.