Конкурс за заемане на длъжността "Финансов контрольор"

Община Исперих обявява конкурс за една щатна бройка на длъжността “Финансов контрольор” в Община Исперих, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията длъжностно ниво 9, наименование на длъжностно ниво - експертно ниво 5; вид правоотношение – служебно ...
01. 08. 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Исперих уведомява собствениците на земеделски земи и гори преди излизане на път от републиканската и общинската пътна мрежа, че следва да почистят от кал селскостопанската и земеделска техника, тракторите, както и специализираната строителна техника ...
31. 07. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДАНАИЛОВА от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: Изграждане на строеж "Пристройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда", с местонахождение: гр. Исперих, без ЦГЧ, УПИ VI-2261, кв. 17 по плана на гр. Исперих ...
28. 07. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ЕТ „САЛИМЕТ-САЛИ МЕХМЕД“ уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: "Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец за поливане на ливада с цветни насаждения за нуждите на пчелин“ с местонахождение поземлен имот с идентификатор 20609.32.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Делчево, общ. Исперих) ...
28. 07. 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Исперих уведомява за следното: Собствениците на изоставени - излезли от употреба моторни превозни средства, които са със стари номера или не са минали преглед повече от 2 години и са паркирани на терени общинска или държавна собственост, следва да предприемат мерки за незабавното им доброволно премахване.
25. 07. 2023 г.

Конкурс за офицерска длъжност

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че е обявен конкурс за 1 (една) офицерска длъжност във военно формирование 52090 - Долна Митрополия, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.
24. 07. 2023 г.

Конкурс за матроски длъжности

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че е обявен конкурс за 80 (осемдесет) матроски длъжности във военни формирования на Военноморските сили във Варна, Приселци, Каменар, Созопол и Атия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.
24. 07. 2023 г.

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение по чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите за изменение на разрешително № 11520387/27.10.2021 год. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения ...
18. 07. 2023 г.