Конкурс за сержанти - военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър на Национална гвардейска част

Офиси за военен отчет в общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-436/08.05.2024 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на 6 (шест) сержанти - военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър на Национална гвардейска част
04. 06. 2024 г.

Съобщение за наличие на инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение на “АГРОТАЙМ” ЕООД, гр. Исперих с предмет “Въвеждане в експлоатация на съществуващо водовземно съоръжение тип тръбен кладенец за напояване на черешова градина” с местоположение обл. Разград, общ. Исперих, землището на гр. Исперих ...
30. 05. 2024 г.

Вакантна длъжност за офицер

Офиси за военен отчет в общини Исперих и Завет съобщават че със заповед № ОХ-427/02.05.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 56030-София-ККИПКО, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.
27. 05. 2024 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. Халюк Хюсеин Хюсеин - Началник отдел „Териториално и селищно устройство” при Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Исперих има инвестиционно предложение: „ОСНОВЕН РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 24 НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
21. 05. 2024 г.

Обява за пристройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда

ЕНИС ЕРОЛ ЯКУБ от с. Лъвино, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно "Пристройка към съществуваща ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" в с. Лъвино, кв. 51, УПИ III-537 ...
16. 05. 2024 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

МАХМУРЕ САМЕДИН ХЮСЕИН - Управител на "Караджа-ФАГ" ООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: Разработване на ПУП-ПЗ на ПИ № 32874.148.188 - гр. Исперих, Стопански двор № 1, местност "Юксек юстю" ...
13. 05. 2024 г.