Обявяване на класиране при провеждане на конкурс за длъжността ”Юрисконсулт”

Обявяване на класиране при провеждане на конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в отдел "Общинска собственост" към Дирекция "Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси /УТИЕОСМДТ/" в Община Исперих
11. 07. 2023 г.

Обявяване на класиране при провеждане на конкурс за длъжността ”Юрисконсулт”

Обявяване на класиране при провеждане на конкурс за длъжността ”Юрисконсулт” в отдел ”Административно обслужване и ГРАО” към Дирекция ”Административноинформационно обслужване и обществени поръчки” при Община Исперих ...
11. 07. 2023 г.

Вакантни длъжности за военнослужещи

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповеди на командирите на Сухопътни войски, Съвместно командване на силите, Съвместно командване на специалните операции и Командване за логистична поддръжка са обявени конкурси за общо 595 (петстотин деветдесет и пет) вакантни длъжности за военнослужещи.
07. 07. 2023 г.

Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПР

Заповед № 610 от 05.07.2023 год. на Кмета на община Исперих за одобряване изменението на ПУП-ПР на УПИ XII-430 в квартал 45 по действащия ПУП на с. Лъвино /ПИ № 44358.502.430/, като се промени северозападната регулационна граница, която се прокарва по границите, предвидени по плана на селото от 1934 г. ...
05. 07. 2023 г.