Вакантни длъжности във военни формирования

Вакантни длъжности във военни формирования - ВМС в Бургас, Варна и Приселци; офицер във военно формирование 42000-Карлово; войници във в.ф. 54800-София на Националната гвардейска част и войници във военно формирование 24430 - Троян ...
03. 04. 2024 г.

Заповед за допускане изработването на проект на ПУП-ПЗ

Заповед № 314 от 01.04.2024 год. на Кмета на община Исперих за допускане изработването на проект на ПУП-ПЗ в обхват на УПИ XIII-262 в квартал 167 по ПУП на гр. Исперих - промишлена зона, одобрен със Заповед № 327 от 05.05.1983 год. на Кмета на община Исперих ...
01. 04. 2024 г.

Класиране в конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ Исперих" ЕООД гр. Исперих

Комисия, назначена с Решение № 28 по Протокол № 4/29.01.2024 год. на ОбС Исперих на основание чл. 12 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения ОБЯВЯВА класирането в конкурс за възлагане управлението на "МБАЛ Исперих" ЕООД гр. Исперих
29. 03. 2024 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. ХАЛЮК ХЮСЕИН ХЮСЕИН - Началник-отдел ТСУ при Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Исперих има инвестиционно предложение: "Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки в дворното пространство на Основно училище "Васил Априлов" в УПИ I, кв. 57, гр. Исперих“ ...
29. 03. 2024 г.

Вакантни длъжности

Уведомяваме Ви, че със заповед № 3РД-289/28.02.2024 г. на командира на Сухопътните войски са обявени 314 (триста и четиринадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътни войски в Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Благоевград, Враца, Плевен, Шумен, Сливен, Ямбол, Пловдив, Асеновград, Белене, Смолян, Свобода, Горна Оряховица, София и Мусачево.

Конкурсът ще се проведе в периода от 19.06.2024 г. до 27.06.2024 г.

27. 03. 2024 г.