Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПР

Заповед № 598 от 04.07.2023 год. на Кмета на община Исперих за одобряване изменението на ПУП-ПР на УПИ V-187 "Защитна зеленина" в квартал 12 /ПИ № 6913.120.187/ с. Малък Поровец, като се образуват два нови УПИ с идентификатори УПИ VI-760 и УПИ VII-761, предвидени за "Нискоетажно жилищно строителство", съгласно приложения проект ...
04. 07. 2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение

"ИНВЕСТБАНК" АД - гр. София уведомява, че има инвестиционно предложение за разработване на проект във връзка с инвестиционните намерения за извършването на преустройство и смяна на предназначението на съществуваща складова сграда в цел за пелети с местоположение в гр. Исперих, ПИ с ид. № 32874.201.216 по КК и КР на гр. Исперих ...
03. 07. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Хъсмет Федаил Али, от гр. Исперих, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение "ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" с местонахождение в гр. Исперих, УПИ XVII-842, кв. 107 по ЗРП на гр. Исперих...
28. 06. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Семра Ниязи Медесир от гр.Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение "ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" с местонахождение в с. М. Поровец, кв. 10, УПИ III-231
26. 06. 2023 г.

Допуснати кандидати в конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в отдел "Общинска собственост"

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в административно звено: отдел "Общинска собственост" към Дирекция "Устройство на територията, инфраструктура, екология, общинска собственост и местни данъци и такси /УТИЕОСМДТ/" в Община Исперих
22. 06. 2023 г.

Допуснати кандидати в конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в отдел АО и ГРАО

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в административно звено: отдел "Административно обслужване и ГРАО" към Дирекция "Административно-информационно обслужване и обществени поръчки" в Община Исперих
22. 06. 2023 г.

Забрана за изсичане, рязане, чупене, кастрене и увреждане на липови дървета

Заповед № 559 от 22.06.2023 год. на Кмета на община Исперих за изсичане, рязане, чупене, кастрене и увреждане на липови дървета и клони от зелените площи, паркове, междублокови пространства, както и от дърветата по улиците, алеите и други пешеходни пространства и измитане на липов цвят от улиците на населените места на територията на община Исперих ...
22. 06. 2023 г.