Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 1, б, "ж" и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция "Дунавски район" и постъпило заявление с вх. № РР-02-399/14.10.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи ...
22. 06. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"АГРОТАЙМ" ЕООД гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за обект: "Увеличаване мощността на съществуващ мачтов трафопост" с местоположение ПИ № 32874.180.8 в землището на гр. Исперих ...
16. 06. 2023 г.

„СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ–НАУЧИ КАК“

Уважаеми съграждани, през последните години горските пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Те се разпространяват бързо на големи площи и на труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения, фронтът на пожара често променя посоката си и за ликвидирането му се изискват значителни сили и средства.
12. 06. 2023 г.

„ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“

С трайното повишаване на температурите, продължителното засушаване през летния сезон и по време на жътвената кампания, значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, полските и горските територии в страната. Всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност през летния пожароопасен сезон.
12. 06. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ИСКРА СЕРАФИМОВА СЕСТРИНСКА от гр. София уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение "ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" с местонахождение в гр. Исперих, УПИ II-538, кв. 186 по ЗРП на гр. Исперих ...
06. 06. 2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ГРАО” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
01. 06. 2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ” В ОТДЕЛ “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЕКОЛОГИЯ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ /УТИЕОСМДТ/” В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
01. 06. 2023 г.