Обява за наличие на намерение

БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ - Кмет на община Исперих и НЕДЕЛИНА АНДРЕЕВА БОРИСОВА - Управител на "АН-ДИ 1003" ЕООД- гр. Исперих уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, че имат намерение относно: "Заведение за тестени закуски, бургери и дюнер с продажба на място" (Промяна предназначение на Магазин за риба и рибни продукти) в гр. Исперих ...
25. 05. 2023 г.

Обява за изготвяне на инвестиционен проект

РОСЕН РУМЕНОВ ХРИСТОВ от гр. София и БЕРГЕН ИСМЕТ САЛИ от гр. Исперих уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица относно изготвяне на инвестиционен проект "Едноетажна двуфамилна жилищна сграда и гараж за два автомобила" в гр. Исперих, кв. 109, УПИ V-894 ...
23. 05. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ПРЕСЛАВ ЦВЕТАНОВ ВИСКОВ от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за разработване на изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ III-361, кв. 183 по плана на гр. Исперих - ЦГЧ ...
23. 05. 2023 г.