Заявление за издаване на комплексно разрешително

Открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор „Зо-Зам“ ЕООД, с. Йонково, ЕИК: 200661861, за експлоатация на следната инсталация: „Инсталация за интензивно отглеждане на птици - бройлери“...
17. 12. 2020 г.

Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19”

Във връзка с кандидатстване по отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1-ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID - 19”, Община Исперих стартира набирането на кандидати, желаещи да ползват услугата за периода от 01.01.2021 – до 27.04.2021 г. ...
08. 12. 2020 г.

Заповед № 773 на Кмета на община Исперих

Във връзка с постъпило заявление вх. № УТ-1130 от 10.09.2020 г., с искане за изработване на ПУП-ПР /план за регулация/ на ПИ №15953.65.559, с. Голям Поровец, общ. Исперих, обл. Разград, становище на гл. архитект на община Исперих от 15.09.2020 г., че искането е законосъобразно по смисъла на чл. 109, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед №634/16.09.2020 г. на Кмета на общината за допускане на разработване на ПУП-ПР, е изготвен проект на ПУП-ПР/план за регулация/, разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 15 от 19.11.2020г. Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изработването на подробният устройствен план. С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.
04. 12. 2020 г.

Заповед № 770 на Кмета на община Исперих

Във връзка с постъпило заявление вх.№ УТ-1308 от 13.10.2020 г., с искане за изменение на ПУП-ПР/план за регулация/на УПИ I-574, УПИ II-573, УПИ III-572 и УПИ ХIII-575 квартал 65, с. Подайва и въз основа на становището на Гл. архитект на Общината от 22.10.2020 г. на основание чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, при спазване условията на чл.19, ал.1, т.4 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 715 от 26.10.2020 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР(план за регулация), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 12 от 19.11.2020 г. Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план. С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.136, ал. 1 от ЗУТ .
04. 12. 2020 г.

Заповед № 771 на Кмета на община Исперих

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-768/14.07.2020 г., с искане за разработване на ПУП-план схема за трасе на ел. кабел 20 кv от ОК 494 по ул. „Захари Стоянов" до УПИ IV-9911, квартал 96 по действащия ПУП на гр. Исперих-пром. зона /ПИ №32874.201.9911 по кадастралната карта/ и въз основа на становище на Гл. архитект на Общината от 23.07.2020 г., на основание чл.64, ал.2 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 528/24.07.2020 г. на Кмета на Общината за допуснато разработване на ПУП-ПС е изготвен проект за ПУП- ПС (план схема), разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 6 от 19.11.2020 г. Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план. С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ , във връзка с чл.136, ал. 1 от ЗУТ .
04. 12. 2020 г.

Заповед № 772 на Кмета на община Исперих

Във връзка с постъпило заявление с вх. № УТ-911 от 30.07.2020 г., с искане за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ I-55 и УПИ II-55 в квартал 47, по плана на с. Малък Поровец и възоснова на становището на Гл. архитект на Общината от 10.09.2020 г. по смисъла на §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, че искането е законосъобразно и Заповед № 624 от 11.09.2020 г. на Кмета на Общината за допуснато изменение на ПУП-ПР е изготвен проект за изменение на ПУП- ПР(план за регулация), приет на ОЕСУТ с протокол № 7, т. 4 от 19.11.2020 г. Предвид констатираното и след като се запознах с наличните документи намирам, че са налице всички условия за одобряване изменението на подробният устройствен план. С оглед на гореизложеното и на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ.
04. 12. 2020 г.

Заповед № 774 на Кмета на община Исперих за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих

Отмяна на Заповед № 722 от 28.10.2020 г. и въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Исперих за периода от 23:00 ч. на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
01. 12. 2020 г.

Обява за наличие на инвестиционен проект

Турхан Сафет Ахмед уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционен проект за: "Промяна предназначението на магазин за риба в заведение за дюнер" с местоположение в гр. Исперих ...
27. 11. 2020 г.