Затваряне на пътни платна

Заповед № 390 от 16.05.2023 год. на Кмета на община Исперих за затваряне на пътните платна в двете посоки за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства по ул. "Хаджи Димитър" от кръстовището с ул. "Борис Савов" до Стария стадион и по ул. "Дочо Михайлов" в периода от 19.05.2023 г. до 24.05.2023 г. за часовия интервал от 17:30 ч. до 22:30 ч. ...
18. 05. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно намерение

ЕРХАН НАЗИФОВ МЕХМЕДОВ от гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно намерение относно "Смесен магазин" (Промяна предназначение на магазин за промишлени стоки") в гр. Исперих, кв. 90 ...
17. 05. 2023 г.

Вакантни длъжности за военнослужещи

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед №ОХ-310/19.04.2023 г. на министъра на отбраната, са обявени 8 (осем) вакантни длъжности за военнослужещи във ВМА и медицински пунктове във военни формирования от Българската армия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.
15. 05. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

ГЮЛФЕРА САЛИ САИД от с. Богданци, общ. Самуил уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение "ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" с местонахождение гр. Исперих, УПИ ХХV-2106, кв. 26 по ЗРП на гр. Исперих ...
11. 05. 2023 г.

Процедура за определяне на съдебни заседатели

Общински съвет Исперих открива процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд Исперих за мандат 2024 – 2027 г., с определен брой от 20 (двадесет) кандидати, съгласно Решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Разград ...
03. 05. 2023 г.

Заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Заповед № 325 от 26.04.2023 год. на Кмета на община Исперих за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ № 56232.16.11 и № 562З2.16.64 по кадастралната карта на /землището на/ с. Печеница, община Исперих ...
26. 04. 2023 г.