Обява за наличие на инвестиционно предложение - Разработване на ПУП-ПЗ

Зюлейха Ахмед Реджеб с постоянен адрес: гр. Исперих, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за - Разработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот №32874.8.1002, ЕКАТТЕ 32874,местност „Коджа Къшла” в Землище на гр. Исперих...
22. 01. 2024 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Кенан Туналъ с постоянен адрес гр. Исперих, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изграждане на „Еднофамилна едноетажна жилищна сграда” в гр. Исперих...
22. 01. 2024 г.