МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯМестни избори 2023

София 1169
пл. "Княз Александър I" №1
web: www.cik.bg
e-mail: cik@cik.bg


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Дата на публикуване: 31.10.2023 год.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.

ОБЩИНА ИСПЕРИХ УВЕДОМЯВА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

гласуващи в:
Избирателна секция № 14 - ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ- ВХОД ОТКЪМ ФУТБОЛЕН КОМПЛЕКС и Избирателна секция № 16 - ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ГЛАВЕН ВХОД,
че
МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ В СГРАДАТА НА т.н. СТАРО УЧИЛИЩЕ "ХР. БОТЕВ", НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. "В. Левски" № 61 - ДО ПАРК "В. ДРУМЕВ".

Избирателна секция № 14 - ще бъде разположена в кабинет № 9.
Избирателна секция № 16 - ще бъде разположена в кабинет № 6.
Дата на публикуване: 23.10.2023 год.


Заповед № 912 от 23 октомври 2023 год. за промяна на Заповед № 896/ 17.10.2023 г. на Кмета на Община Исперих, относно определяне на график за транспортиране и предаване на изборните материали на ПСИК № 171400039 на територията на Община Исперих.
Дата на публикуване: 24.10.2023 год.


Заповед № 896 от 17 октомври 2023 год. за определяне на график за транспортиране и предаване на изборните материали на СИК и ПСИК на територията на Община Исперих, както и служителите от общинска администрация отговорни за тяхното предаване по направления ...
Дата на публикуване: 17.10.2023 год.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Дата на публикуване: 17.10.2023 год.


ЗАПОВЕД 
№ 894/16.10.2023г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Изборния кодекс, Решение  № 2599-НС от 5 октомври 2023 г. на ЦИК, Решение  № 2606-МИ от 6 октомври 2023 г. на ЦИК и Решение № 45-МИ от 16.10.2023г. на ОИК Исперих и като взех предвид подадените заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия за избори за общински съветници и за кметове на  29 октомври 2023г.

 Н А Р Е Ж Д А М :

1.ОБРАЗУВАМ 3 (три) броя избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Исперих  в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.
2. УТВЪРЖДАВАМ номерация, адрес и обхват на избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Исперих, както следва:
2.1. ПСИК № 037 с. Йонково, ул. „Васил Тинчев“ № 59, Кметство; обхват - с. Йонково, с. Малко Йонково, с. Старо Селище, с. Лудогорци и с. Голям Поровец.
2.2. ПСИК № 038 с. Подайва, ул. „Васил Тинчев“, № 5, ОУ “Отец Паисий“; обхват - с.Подайва, с. Белинци, с. Къпиновци и с. Средоселци.
2.3. ПСИК № 039 с. Лъвино, ул. “Шести Септември“ № 8, Кметство; обхват - с. Лъвино, с. Китанчево, с. Тодорово, с. Вазово, с. Райнино, гр. Исперих, както и всички населени места на територията на община Исперих, извън обхвата посочен по т. 2.1., т.2.2, т. 2.3. (при евентуално подадени заявления до 23.10.2023 г.)

3. Копие от заповедта да се изпрати на Териториално звено на  ГД „ГРАО“ гр. Разград, ОИК – Исперих и РУ Полиция – гр. Исперих.
4.Настоящата заповед да се обяви публично на официалната интернет страница на Община Исперих.

Контрол по изпълнение на заповедта Възлагам на Севим Адем- Секретар на Община Исперих.
Настоящата Заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред ОИК Исперих.
                                                                          

АКСЕЛ КЮЧЮК
за кмет, зам.-кмет на Община Исперих
по Заповед №849/25.09.2023г. на Кмета на Община Исперих
Дата на публикуване: 17.10.2023 год.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година

ОБЩИНА ИСПЕРИХ УВЕДОМЯВА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, желаещи да гласуват по настоящ адрес или с подвижна избирателна кутия, че на 14.10.2023г. /събота/ за времето от 08:00 до 17:00 часа във всяко кметство на територията на Община Исперих, както и в общинска администрация Исперих - „ГРАО“ и Център за административно обслужване на граждани ще има дежурни служители, които да приемат заявления за гласуване на избиратели по настоящ адрес, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия.

АКСЕЛ КЮЧЮК
зам.-кмет на Община Исперих
за кмет по Заповед № 849/25.09.2023
г.
на Кмета на Община Исперих
Дата на публикуване: 12.10.2023 год.


Списък на избирателните секции с машинно гласуване
Дата на публикуване: 05.10.2023 год.


СЪОБЩЕНИЕ

С цел осигуряване възможност на лицата, желаещи да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес или заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 год. и в извънработно време

ОБЩИНА ИСПЕРИХ СЪОБЩАВА, ЧЕ Е СЪЗДАДЕНА СЛЕДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:

В периода от 02.10.2023 год. до 13.10.2023 год. - всеки работен ден от 17:00 ч. до 18:00 ч., както и за дните 07.10.2023 год. и 08.10.2023 год. лицата, желаещи да гласуват по настоящ адрес или с подвижна избирателна кутия могат да направят това в служба ГРАО в общинска администрация Исперих, както и във всяко населено място на територията на общината, като за целта следва да се обадят на посочените телефони, обявени в служба ГРАО и съответните кметства.
На 14.10.2023 год. от 08:00 ч. до 17:00 ч. заявления ще се приемат в служба ГРАО в общинска администрация Исперих, както и във всяко населено място на територията на общината.

- Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и 2 ИК);
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК).

Регистрация за гласуване по настоящ адрес можете да направите и онлайн в сайта на ГД ГРАО: https://regna.grao.bg/

Севим АДЕМ
Секретар на Община Исперих
Дата на публикуване: 02.10.2023 год.


ОБЩИНА ИСПЕРИХ УВЕДОМЯВА ИЗБИРАТЕЛИТЕ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО, ЧЕ:

Във връзка с насрочените на 29 октомври 2023 г. избори за общински съветници и кметове, Община Исперих е предприела мерки, които да спомогнат на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден:

Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

  • в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването -  Избирателна секция № 181400015 с адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 71, исторически музей – фоайе, Избирателна секция № 181400010 – гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ , № 72 - ОУ „Васил Априлов“ и  Избирателна секция № 181400014 - гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 61 /у-ще „Христо Ботев“ – старо/;
  • в избрана от него подходяща секция;
  • с придружител;
  • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК в сроковете по чл. 37 от ИК;
  • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите;

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата

Час

Телефон за връзка

Лице за контакт

Адрес

От 23.10. 2023 г.    до 28.10. 2023 г. вкл.

09:00 часа до

16:00 часа

084312006; 0884598414; 0898204141

Севим Адем Памела Мичева

гр. Исперих, ул. „Дунав“ № 2

29.10.2023 г.

07:00 часа до    19:00 часа

084312006; 0884598414; 0898204141

Севим Адем Памела Мичева

гр. Исперих, ул. „Дунав“ № 2

 

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и  информация относно това дали се придвижват с помощни средства.

АКСЕЛ КЮЧЮК
за кмет, зам.-кмет на Община Исперих
по Заповед № 849/25.09.2023г. на Кмета на Община Исперих
Дата на публикуване: 02.10.2023 год.


На внимание на избирателите, които желаят да гласуват по настоящия си адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Исперих уведомява, че съгласно чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува по настоящия си адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., следва да заяви желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение № 13-МИ от изборните книжа.

Саморъчно подписано Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа) се подава не по-късно от 14.10.2023 г. до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящия адрес на избирателя.

В избирателния списък по настоящ адрес се вписват избиратели, които имат настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място (28 април 2023 г.). 

Избирателят може да подаде електронно заявление за гласуване по настоящ адрес и чрез интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ - https://regna.grao.bg/, без да е необходим подпис.
Дата на публикуване: 26.09.2023 год.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 год. Община Исперих уведомява избирателите, гласуващи в избирателна секция № 14 - Исторически музей - вход откъм футболен комплекс и Избирателна секция № 16 - Исторически музей - главен вход, че могат да гласуват в сградата на т.н. старо училище "Христо Ботев", находяща се на ул. "Васил Левски" № 61 - до парк "Васил Друмев".

Избирателна секция № 14  - ще бъде разположена в кабинет № 9.
Избирателна секция № 16 - ще бъде разположена в кабинет № 6.
Дата на публикуване: 21.09.2023 год.


Кметства, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства: с. Белинци, с. Бърдоква, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Делчево, с. Драгомъж, с. Духовец, с. Йонково, с. Китанчево, с. Къпиновци, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Малко Йонково, с. Малък Поровец, с. Печеница, с. Подайва, с. Райнино, с. Свещари, с. Средоселци, с. Старо селище, с. Тодорово, с. Яким Груево.
Дата на публикуване: 21.09.2023 год.


Заповед № 820 от 13.09.2023 год. на Кмета на община Исперих за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Исперих по време на предизборната кампания за насрочените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 год.
Дата на публикуване: 14.09.2023 год.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)

Дата на публикуване: 13.09.2023 год.


ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

- Коалиция „ГЕРБ-СДС“ ;
- Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“;
- Партия „Възраждане“;
- Партия „ДПС“;
- Коалиция „БСП за България“;
- Партия „Има такъв народ“.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 49-то Народно събрание.

П О К А Н А

относно провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/, подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ и СИК в „МБАЛ“ Исперих във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 91, ал. 1  от Изборния кодекс, Решение № 2378-МИ/12.09.2023 г. на ЦИК и Хронограма за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г., приета с Решение № 1951-МИ от 3 август 2023 г., Общинската избирателна комисия, по предложение на кмета на Общината назначава съставите на Секционните избирателни комисии не по-късно от двадесет и пет дни преди изборния ден и утвърждава списъкът на резервните членове.

ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО НАСРОЧВАМ

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗИБРАТЕЛНИ КОМИСИИ /при условията на чл.90, 91 ИК/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ И СИК В „МБАЛ“ ИСПЕРИХ /при условията на чл.9, ал.7 ИК/  на 18.09.2023 г. от 15:00 часа в Кабинета на кмета на община Исперих, гр. Исперих, ул. Дунав “ № 2, етаж 1 /административна сграда/.

Поканените партии и коалиции следва да подготвят и представят необходимите документи съгласно чл. 91, ал. 4, т. 1-3 и ал. 5 от Изборния кодекс, а именно:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) предложение на партиите и коалициите за резервни членове;

Настоящата покана е обявена на информационното табло и е публикувана на официалната интернет страница на Община Исперих на адрес www.isperih.bg в рубриката Местни избори  2023 г.
Приложения:
- Покана за консултации;
- Бланка - Писмено предложение (*.docx).

инж. Белгин ШУКРИ
Кмет на община Исперих
Дата на публикуване: 13.09.2023 год.


ЗАПОВЕД № 811 от 05.09.2023 год. на Кмета на община Исперих за определяне местата за обявяване на избирателни списъци на територията на Община Исперих.
Дата на публикуване: 11.09.2023 год.


ЗАПОВЕД № 798 от 01.09.2023 год. на Кмета на община Исперих за образуване на 36 (тридесет и шест) броя избирателни секции на територията на община Исперих за произвеждане на избори за общински съветници и кметове насрочени за 29 Октомври 2023 година и утвърждаване на тяхната номерация и адрес.
Приложение № 1 - Обхват на избирателните секции
Дата на публикуване: 08.09.2023 год.


Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ № 1962-МИ
София, 4 август 2023 г.

ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 74-77, чл. 80, чл. 81 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и писмо от главния секретар на Народното събрание на Република България с изх. № АД-49-336-00-15 от 03.08.2023 г. Централната избирателна комисия https://www.cik.bg/bg/decisions/1962/2023-08-04


ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ  ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

- Коалиция „ГЕРБ-СДС“ ;
- Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“;
- Партия „Възраждане“;
- Партия „ДПС“;
- Коалиция „БСП за България“;
- Партия „Има такъв народ“.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 49-то Народно събрание.

ПOКАНА ЗА

Провеждане на консултации при кмета на община Исперих за определяне състава на общинска избирателна комисия при  произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл.75, ал.1  от Изборния кодекс
Долуподписаният инж. Белгин Шукри – Кмет на Община Исперих

СВИКВАМ
КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ИСПЕРИХ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023г. 

Дата на провеждане: 17.08.2023г. Час: 10:00 ч.Място: Кабинета на кмета на община Исперих, гр. Исперих, ул. Дунав “ №2, етаж 1./административна сграда/

При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;
д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;
е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решението).

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

Пълен текст на поканата

бланка консултации

Дата на публикуване: 09.08.2023 год.