Проект по интегрирана схема на ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

На 01 Март 2019г. кметът на Община Исперих Бейсим Руфад подписа договор за изпълнение на първия по рода си проект по интегрирана схема на ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” на стойност 889 979,56лв., от които 499 991,42лв. по ОП РЧР и 389 988,14лв. по ОП НОИР.

Целта на проекта е повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и интеграция на най-маргинализираните общности.

Проектното предложение по ОП РЧР включва дейности по активиране на икономически неактивни лица и мотивиране за активно поведение на пазара на труда; включване в заетост на лица от целевата група; подобряване достъпа до социални и здравни услуги; развитие на местната общност и насърчаване на гражданското участие; изграждане на капацитет за създаване на среда, благоприятстваща интеграцията на маргинализирани ромски общности.

Проектното предложение по ОП НОИР включва дейности във всички училища на територията на общината по допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин; допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства; подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиален етап и за успешно завършване на средно образование; насърчаване участието на родителите в образователния процес; работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия; работа с родители за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието; преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“ ще се реализира за период от 21 месеца, в партньорство със Сдружение „Асоциация Интегро“ гр.Разград, Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” гр.Исперих, Детска градина „Слънце” гр.Исперих и с подкрепата на асоциираните партньори Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция и Министерство на образованието и науката.

01. 03. 2019 г.
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: