Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг

ОБЯВА

На основание  чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ,  чл.73  и 74 от Наредба № 27 на ОбС, в изпълнение на Решение № 649 от 28.02.2019г. на Общински съвет Исперих и Заповед № 409/28.06.2019г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1   година на следните  имоти – публична общинска собственост, както следва:

Населено място

описание

№ на АОС

№ на имота

Площ в дка

 Начална Годишна наемна

цена/лв.

Стъп-

ка/ лв.

1.

с.Бърдоква

пасище

2221/24.03.2016г.

07452.8.52

46.871

375,00

4,00

2.

с.Вазово

пасище

3659/28.03.2016г.

10015.100.87

347,911

2783,00

28,00

3.

 с.Голям Поровец

пасище

4981/13.12.2011г.

15953.39.48

87,885

703,00

7,00

4.

 с.Голям Поровец

пасище

4987/13.12.2011г.

15953.54.9

103,550

828,00

8,00

5.

 с.Конево

пасище

5874/07.05.2015г.

38296.1.19

10,670

85,00

1,00

6.

 с.Конево

пасище

5814/28.10.2014г.

38296.60.197

35,263

282,00

3,00

7.

 с.Райнино

пасище  

4843/02.02.2012г.

61875.2.51

521,129

4169,00

41,00

1. Начална наемна тръжна цена в размер на 8,00 лева на декар.

2.Депозит за участие в търга  в размер на 50,00  лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 10.07.2019 год. (сряда) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  17.07.2019 год.(сряда).

 3.До участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ.

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 11.07.2019г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 18.07.2019г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 10.07.2019 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 17.07.2019 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

01. 07. 2019 г.