ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА ОБЕКТ №2 И №3

Лого на Община Исперих

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА ОБЕКТ №2 И №3

               Днес на 09.06.2020год. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Исперих,  находяща се на ул.” Дунав” №2 се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори собственост на Община Исперих за обект №2 и №3, обявен със Заповед №357/14.05.2020 год. на Кмета на Община Исперих на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за горите, чл.49, ал.1, т.1 и чл.55, ал.2 и ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и утвърден график, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и Решение №73 по Протокол №10/23.04.2020год. на Общински съвет Исперих


    Комисия назначена със Заповед №424/8.06.2020г. на Кмета на Община Исперих в състав: 
Председател: Нуртен Хасанова - Началник отдел „ОС”;
Секретар: инж. Никола Николов - Лесовъд към Община Исперих;
 Членове:   1. Танжу Рамадан - Началник отдел „Бюджет и счетоводство”;
                     2. Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт; 
                    3. Алпер Абтулов – Юрисконсулт.  

       се събра за да проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори собственост на Община Исперих за обект №2 и №3 подробно описани в Заповед №357/14.05.2020 год. на Кмета на община Исперих.
         Председателят на комисията, откри публичния търг с явно наддаване на стояща дървесина на корен от гори, направи разяснения относно настоящите търгове и процедурите последващи търга, начини и срокове за плащане.
          Въз основа на предоставения Регистър на лицата подали оферти за участие в публичния търг с явно наддаване на 09.06.2020г. комисията установи, че в определения срок тръжна документация за Обект № 2 с подотдели 1070 –г /15953.42.10/ на територията на ДГС „Сеслав”, район Исперих, с. Голям Поровец  и 1168-и/07452.16.65/ на територията на ДГС „Сеслав”, район Исперих, с. Бърдоква  – 93 530 (деветдесет и три хиляди петстотин и тридесет ) лева без ДДС,  стъпка за наддаване - 935 (деветстотин тридесет и пет) лева са подали оферти за участие:

            1. С вх. №К-2242/02.06.2020г. „АЙ-ЕМ-СИ-ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 201497888 с управител: Айтен Реджебова Методиева, с. Разделци, ул. „Бузлуджа“ №12, общ. Антоново, обл. Търговище.

            2. С Вх.№К-2325/08.06.2020г. в 15:06 часа „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Тунджер Али Алиосман, град Исперих, ул. „Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. Разград.

            3. С Вх.№К-2343/09.06.2020г. „ДЕ Спед“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: Димитър Николов Костадинов, град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. Исперих, обл. Разград.

            4. С Вх.№К-2342/09.06.2020г. „ЛОВЕЛА“ ООД, ЕИК: 117636317 с управител: Петър Иванов Петров , град Сливо поле, местност „До шосето“, общ. Сливо поле, обл. Русе.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
12. 06. 2020 г.