Заповед № 448 от 15.06.2020 г. на Кмета на Община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 448/15.06.2020

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на Решение №73 по Протокол  №10/23.04.2020год. на Общински съвет Исперих, във връзка със Заповед №357/14.05.2020г. на Кмета на Община Исперих за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на община Исперих за Обект №2 по реда на цитираната наредба и утвърден протокол от 09.06.2020г. на комисия назначена със Заповед №424 от 08.06.2020г.

Н А Р Е Ж Д А М:

І. ОПРЕДЕЛЯМ за купувач на Обект № 2 с подотдели 1070 –г /15953.42.10/ на територията на ДГС „Сеслав”, район Исперих, с. Голям Поровец  и 1168-и/07452.16.65/ на територията на ДГС „Сеслав”, район Исперих, с. Бърдоква спечелилия търга с явно наддаване -  „Де Спед“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: Димитър Николов Костадинов, град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. Исперих, обл. Разград, при потвърдена последна достигната цена на търга в размер на 94 465 лв. (словом: деветдесет и четири  хиляди четиристотин шестдесет и пет лева) без ДДС.         

ІІ. На ІІ –ро място определям за купувач „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Тунджер Али Алиосман, град Исперих, ул. „Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. Разград, при потвърдена начална тръжна продажна цена в размер на 93 530 (деветдесет и три хиляди петстотин и тридесет ) лева без ДДС.  

III. 1. В срок от 3 (три) дни след влизане в сила на настоящата заповед спечелилият участник, следва да представи в Община Исперих документ за внесената разлика за изпълнение на договора и гаранция за участие в размер на 5 % от достигнатата цена за обекта по сметка на Община Исперих, Райфайзенбанк (България) ЕАД, BIC:RZBBBGSF IBAN:BG 24RZBB91553300192907, а именно  5% от достигната цена – 4 723,25 (четири хиляди седемстотин двадесет и три) лева, внесена гаранция за участие - 4 676,00 (четири хиляди шестстотин седемдесет и шест) лева и разликата от тях –47,25 лева (четиридесет и седем лева и 25 ст.).

2. При сключването на договора купувачът следва да представи:
2.1. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;
2.2. Свидетелство за съдимост на физическо лице или членовете на управителните органи на търговеца;

IV. На основание чл.62, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и да се публикува на интернет страницата на Община Исперих.

V. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния процес.

VI. Заповедта да се връчи на инж. Никола Николов - лесовъд към община Исперих за сведение и изпълнение.

БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ       /п/
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
17. 06. 2020 г.