Заповед № 449 от 15.06.2020 г. на Кмета на Община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 449/15.06.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.62, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на Решение №73 по Протокол  №10/23.04.2020год. на Общински съвет Исперих, във връзка със Заповед №357/14.05.2020г. на Кмета на Община Исперих за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на община Исперих за Обект №3 по реда на цитираната наредба и утвърден протокол от 09.06.2020г. на комисия назначена със Заповед №424 от 08.06.2020г.

Н А Р Е Ж Д А М:

І. ОПРЕДЕЛЯМ за купувач на Обект № 3 подотдели: с подотдел: 1072 – е/15953.19.58/  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих, с. Голям Поровец спечелилия търга с явно наддаване -  „АЙ-ЕМ-СИ-ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 201497888 с управител: Айтен Реджебова Методиева, с. Разделци, ул. „Бузлуджа“ №12, общ. Антоново, обл. Търговище, при потвърдена последна достигната цена на търга в размер на 80 130лв. (словом: осемдесет хиляди сто и тридесет лева) без ДДС.   

ІІ. На ІІ –ро място определям за купувач „Де Спед“ ЕООД, ЕИК: 201959323 с управител: Димитър Николов Костадинов, град Исперих, ул. „Гео Милев“ №20, общ. Исперих, обл. Разград, който потвърди достигната цена на търга в размер на 79 345 лв. (словом: седемдесет и девет хиляди триста четиридесет и пет лева) без ДДС.  

III. 1. В срок от 3 (три) дни след влизане в сила на настоящата заповед спечелилият участник, следва да представи в Община Исперих документ за внесената разлика за изпълнение на договора и гаранция за участие в размер на 5 % от достигнатата цена за обекта по сметка на Община Исперих, Райфайзенбанк (България) ЕАД, BIC:RZBBBGSF IBAN:BG 24RZBB91553300192907, а именно  5% от достигната цена – 4 006,50 (четири хиляди и шест лева и 50 ст.) лева, внесена гаранция за участие - 3928,00 (три хиляди деветстотин двадесет и осем) лева и разликата от тях – 78,50 лева (седемдесет и осем лева и 50 ст.).

2. При сключването на договора купувачът следва да представи:
2.1. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора;
2.2. Свидетелство за съдимост на физическо лице или членовете на управителните органи на търговеца.

IV. На основание чл.62, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и да се публикува на интернет страницата на Община Исперих.

V. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния процес.

VI. Заповедта да се връчи на инж. Никола Николов - лесовъд към община Исперих за сведение и изпълнение.

 

БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ     /п/ 
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
17. 06. 2020 г.