Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

Заповед № 510/13.07.2020 г. на кмета на община Исперих за определяне на купувач на обект № 1 с подотдели: 1067 – х /34103.46.120  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих,  с. Йонково  и 1070 – а /15953.42.10/ - с. Голям Поровец на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и при условията на чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти спечелилия търга с явно наддаване -  „Исперих Лес“ ООД ...
Дата на публикуване: 13.07.2020 год.


ОБЯВА

На основание  чл.112, ал.1, т.1 и ал.2, чл.115  от Закона за горите,  чл.38, чл.49, ал.1, т.1 и чл.55, ал.2, и ал.3 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на  Решение № 73 по Протокол № 10/23.04.2020 год.  на Общински съвет – Исперих и Заповед №451/16.06.2020г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А  

І. Публичен търг с явно наддаване на 08.07.2020г. от 14 часа в Заседателната зала на община Исперих, находяща се на ул.”Дунав” № 2, за продажба на стояща  дървесина на корен от гори - общинска собственост  на Обект №1   с подотдели: 1067 – х /34103.46.120  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих,  с. Йонково  и 1070а /15953.42.10/  - с. Голям Поровец   на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и при условията на чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане  и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

ІІ. Определям начални цени и стъпки за наддаване без ДДС, както следва:

1. Начална тръжна продажна цена за  обект № 1 – 83 320  лева без ДДС.

2. Стъпка за наддаване  за обект № 1 -  833  лева.

ІІІ. Определям депозит  в размер на 4 166  лева, който да бъде внесен до 15 часа на 07.07.2020г. по банкова сметка на община Исперих, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG 24 RZBB91553300192907 при „Райфайзенбанк“ ЕАД. За повторен търг до 15 часа на 14.07.2020година.

ІV. Определям гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от достигнатата продажна цена за обекта. В срок от 3 дни от влизането в сила на заповедта за класиране, спечелилият участник следва да представи  в Община Исперих документ за внесената разлика между дължимата гаранция за изпълнение на договора и внесения депозит за участие в търга. Гаранцията за изпълнение се внася по посочената в т.ІІІ банкова сметка.

V.  Плащането на цената се извършва по посочената в договора банкова сметка.

. Изисквания към кандидатите  - до участие в търга за Обект 1 се допускат кандидати - физически и юридически лица – търговци, регистрирани в публичния регистър по чл.241 от Закона за горите и да са местни търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от Закона за горите и при условията на чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане  и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

VІI. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 9,00ч. до 16,00ч. до деня преди търга след предварителна заявка в Община Исперих и представяне на документ за закупени тръжни документи.

VIII. Тръжни документи на стойност 50лева без ДДС могат да се изтеглят от сайта на Община Исперих  или да се закупят от деловодството като се  заплатят до 15 часа на 07.07.2020г. в касата  на Община Исперих.

 IХ. Всички документи, описани в тръжната документация се подават в запечатан непрозрачен плик най-късно до 12 часа на 08.07.2020г. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция и телефон. Не се приемат документи след обявения краен срок.

 Х. Определям дата 15.07.2020г. за провеждане на евентуален повторен търг.  Повторният търг ще се проведе на същото място при същите условия.

ОБЩИНА ИСПЕРИХ


 

19. 06. 2020 г.