Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,   в изпълнение на Решение  № 87  по Протокол  № 11 от 28.05.2020г. на ОбС  Исперих  и Заповед № 456/18.06.2020год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на  
1. Поземлен имот № 10135.2517.5049  с площ 5 038 кв.м с начин на трайно предназначение: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За почивен лагер и построената в имота полумасивна едноетажна сграда № 10135.2517.5049.1 със застроена площ 265 кв.м с местонахождение на имота – община Варна, гр.Варна, СО „Манастирски рид“, Бялата чешма, Дъбравата по кадастралната карта на града,  при граници и съседи на имота: ПИ 10135.2517.2528, ПИ 10135.2517.2529, ПИ 10135.2517.2530, ПИ 10135.2517.5050, ПИ 10135.2517.9610, ПИ 10135.2517.9621 и ПИ 10135.2517.9620, съгласно АЧОС № 8548 от 22.06.2015 год.,  

2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  360 000,00 (триста и шестдесет хиляди ) лева  без ДДС.  

3. Стъпка за наддаване в размер на 3 600,00  лева.

4. Депозит за участие в търга  в размер на 36 000,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 09.07.2020 год. (четвъртък) по следната банкова сметка BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG24RZBB91553300192907   при  „Райфайзенбанк“ ЕАД . 

За повторен търг до 15.00 часа на  16.07.2020 год.(четвъртък).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 10.07.2020 г. (петък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 17.07.2020 г. (петък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 09.07.2020 год. (четвъртък), а за повторен търг до 15.00 часа на 16.07.2020 год. (четвъртък) от деловодството на община Исперих.  

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

                 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 06. 2020 г.