Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на община Исперих  и в изпълнение на  Решения № 70 по Протокол № 10 от 23.04.2020год.  на ОбС - Исперих

ОБЯВЯВА

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на следните земеделски имоти:

Местонахож-дение

АОС

     НТП

Кадаст.

Стар

Площ в дка

Нач.год.

Цена/лв

Стъпка

над./ лв

1

с. Лъвино

2900/30.03.2017г.

Нива

44358.3.214

003214

1,457

65,57

6,00

2

с. Лъвино

2901/30.03.2017г.

Нива

44358.3.215

003215

1,750

78,75

7,00

3

с. Лъвино

2902/30.03.2017г.

Нива

44358.3.216

003216

1,958

88,11

8,00

4

с. Лъвино

2904/30.03.2017г.

Нива

44358.3.218

003218

0,897

40,37

4,00

5

с.Г. Поровец

5936/19.08.2015г.

Нива

15953.13.28

-

2,398

107,91

10,00

6

с.Г.Поровец

5933/19.08.2015г.

Нива

15953.23.1

-

2,139

96,26

9,00

7

с.Г.Поровец

5932/19.08.2015г.

Нива

15953.35.48

-

2,020

90,90

9,00

8

с.Г.Поровец

4709/12.11.2010г.

Нива

15953.39.29

-

1,918

86,31

8,00

2.  Депозит за участие в търга  в размер на 50,00 (петдесет) лева за всеки поземлен имот, който  се внася до 15.00 часа на 27.07.2020год. (понеделник) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  03.08.2020 год.(понеделник).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 28.07.2020г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 04.08.2020г. (вторник) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 27.07.2020 год. (понеделник), а за повторен търг до 15.00 часа на 03.08.2020 год. (понеделник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
07. 07. 2020 г.