Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на община Исперих  и в изпълнение на  Решения № 70 по Протокол № 10 от 23.04.2020год.  на ОбС - Исперих

ОБЯВЯВА

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на  следния незастроен поземлен имот :

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот I-131 (римско едно тире сто тридесет и едно) в квартал 18 (осемнадесет), отреден за жилищно застрояване, с площ 945 кв.м. с местонахождение на имота с. Печеница, ул. „Тунджа“, община Исперих, област Разград по регулационния план на селото, одобрен с Решение № 403 от 23.08.2014г. на ОбС-Исперих, при граници на имота: север –ул. „Тунджа“; изток-извън регулация; юг – улица и запад-УПИ   II-132, кв. 18, съгласно АЧОС № 6520 от 29.09.2017 год.  

1.2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 43,00 (четиридесет и три) лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 4,00 (четири) лева. 

1.4. Депозит за участие в търга в размер на 50,00 (петдесет) лева, който  се внася до 15.00 часа на 22.07.2020 год. (сряда) в касата на Община Исперих.

За повторен търг до 15.00 часа на  29.07.2020 год.(сряда).

 

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 23.07.2020г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 30.07.2020г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 22.07.2020 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 29.07.2020 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
07. 07. 2020 г.