Заповед за определяне на купувач на обект № 1

Лого на Община Исперих

З А П О В Е Д
№ 510/ 13.07.2020г.

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.112 от Закона за горите и чл.63, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в изпълнение на Решение №73 по Протокол №10/23.04.2020год. на Общински съвет Исперих, във връзка със Заповед №451/16.06.2020 год. на Кмета на Община Исперих за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на община Исперих за Обект №1 по реда на цитираната наредба и утвърден протокол от 08.07.2020г. на комисия назначена със Заповед №503/07.07.2020г.

Н А Р Е Ж Д А М:

І. ОПРЕДЕЛЯМ за купувач на Обект № 1 с подотдели: 1067 – х /34103.46.120  на територията на ДГС „Сеслав” район Исперих,  с. Йонково  и 1070а /15953.42.10/  - с. Голям Поровец  на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от Закона за горите и при условията на чл.38 от Наредбата за условията и реда за възлагане и изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти спечелилия търга с явно наддаване -  „Исперих Лес“ ООД, ЕИК: 201415371 с управител: Тунджер Али Алиосман, със седалище и адрес на управление: град Исперих, ул. „Захари Стоянов“ №3, общ. Исперих, обл. Разград, при потвърдена цена на търга в размер на 83 320 (осемдесет и три хиляди, триста и двадесет) лева без ДДС.

ІІ. 1. В срок от 3 (три) дни след влизане в сила на настоящата заповед спечелилият участник, следва да представи в Община Исперих документ за внесената разлика за изпълнение на договора и гаранция за участие в размер на 5 % от достигнатата цена за обекта по сметка на Община Исперих, Райфайзенбанк (България) ЕАД, BIC:RZBBBGSF IBAN:BG 24RZBB91553300192907, а именно  5% от достигната цена – 4 166 (четири хиляди сто шестдесет и шест лева) лева, внесена гаранция за участие – 4 166 (четири хиляди сто шестдесет и шест лева) и разликата от тях – 00,00 лева (нула лева).

2. При сключването на договора купувачът следва да представи:
Свидетелство за съдимост на физическо лице или членовете на управителните органи на търговеца.

IV. На основание чл.62, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и да се публикува на интернет страницата на Община Исперих.

V. Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния процес.

VI. Заповедта да се връчи на инж. Никола Николов-лесовъд към община Исперих за сведение и изпълнение.

 

Инж. БЕЛГИН ШУКРИ /п/
Кмет на община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 07. 2020 г.