Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О    Б    Я    В    А

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество   и в изпълнение на Решение  № 117  по Протокол  № 14 от 27.08.2020г. на ОбС - Исперих

О Б Я В Я В А М :

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Четвърти етаж от административна четириетажна сграда със застроена площ 371,20 (триста седемдесет и едно цяло двадесет) кв.м, включващ помещения от №1 до №14,коридор и санитарен възел, както и 93,61 (деветдесет и три цяло шестдесет и един)кв.м от общите части на сградата и 274,67 (двеста седемдесет и четири цяло шестдесет и седем)кв.м от правото на строеж, построен върху УПИ І, кв.82 с площ 960 (деветстотин и шестдесет)кв.м., с местонахождение на имота гр.Исперих, община Исперих, област Разград, ул.”Христо Ясенов” № 2, кв.82 (осемдесет и две), парцел І (римско първи) по регулационния план на града, утвърден със Заповед № 25/29.01.2001г.и изменен ПУП-ПР със Заповед №129/23.02.2009г. на кмета на община Исперих, при граници и съседи:   Север – ул.”Христо Ясенов”, Изток – УПИ ІІ, Юг – улица, Запад – ул.”Лудогорие”, съгласно АЧОС № 4573 от 16.03.2010г., вписан в Агенцията по вписванията на 24.03.2010 год.

1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 51 640,00 (петдесет и една хиляди шестстотин и четиридесет) лева без ДДС.   

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 2500,00 (две хиляди и петстотин) лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 5200,00 (пет хиляди и двеста) лева, който  се внася до 12.00 часа на 23.09.2020 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по банков път по следната сметка: Райфайзенбанк ЕАД, BIC:RZBBBGSF IBAN:BG 24RZBB91553300192907.

За повторен търг до 12.00 часа на  30.09.2020 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 24.09.2020г. (четвъртък) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 01.10.2020г. (четвъртък) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 (четиридесет) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 23.09.2020 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 30.09.2020 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 09. 2020 г.