Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О    Б    Я    В    А

На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество   и в изпълнение на Решение  №118  по Протокол  № 14 от 27.08.2020г. на ОбС - Исперих

О Б Я В Я В А М :

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1 Незастроен поземлен имот  I – 2  (римско едно тире две) в квартал 1 (едно) с начин на трайно ползване за жилищно застрояване с площ 745 (седемстотин четиридесет и пет) кв.м по плана на с. Тодорово, одобрен със Заповед №63/1987год. на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота с.Тородово, ул. «Васил Левски», община Исперих, област Разград при граници и съседи:   изток – УПИ III-3 от кв. 1; запад – улица «Васил Левски», юг – II-2 от кв.1  и север – извън регулация, съгласно АЧОС № 6894 от 17.06.2020г., вписан в Агенцията по вписванията на 19.06.2020год.  

1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2004,00 (две хиляди и четири) лева без ДДС.   

1.3.Стъпка за наддаване в размер на 100,00 (сто) лева.

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 210,00 (двеста и десет) лева, който  се внася до 12.00 часа на 23.09.2020 год. (сряда) в касата на Община Исперих или по банков път по следната сметка: Райфайзенбанк ЕАД, BIC:RZBBBGSF IBAN:BG 24RZBB91553300192907.

За повторен търг до 12.00 часа на  30.09.2020 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 24.09.2020г. (четвъртък) от 15.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 01.10.2020г. (четвъртък) от 15.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 (четиридесет) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 23.09.2020 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 30.09.2020 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 09. 2020 г.