Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание   чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27,  в  изпълнение на  Решение №  32  по Протокол № 5 от 30.01.2020 год.  на ОбС Исперих и Заповед № 686/07.10.2020г. на Кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на  следният недвижим имот:

1.1. Павилион №4 – частна общинска собственост, актуван с АОС № 6655 от 10.04.2018г. от Общински пазар гр.Исперих с площ – 23,50 (двадесет и три цяло и петдесет) кв.м, находящи се в гр.Исперих, ул. «Хан Аспарух» с предназначение – магазин за промишлени стоки.   

1.2. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 235,00  лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 23,00  лева. 

1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 235,00  лева, който  се внася до 15.00 часа на 21.10.2020 год. (сряда) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  28.10.2020 год.(сряда).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 22.10.2020г. (четвъртък) от 10.00 часа в заседателната зала на община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 29.10.2020г. (четвъртък) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00  лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 21.10.2020 год. (сряда), а за повторен търг до 15.00 часа на 28.10.2020 год. (сряда) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещението  може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
09. 10. 2020 г.