Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.14, ал.2 и ал.8 от ЗОС, чл.24, ал.1, чл.72, т.2 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на  Решение № 12 по Протокол № 2 от 02.12.2019год.  на ОбС Исперих и Заповед № 703/19.10.2020г. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5   години на две помещения от автоспирка, находящи се в с. Райнино, ул. „Ал. Стамболийски“ № 55  – частна общинска собственост, актуван с АОС № 6779 от 14.01.2019 г.  с площ на помещенията – 35,40 (тридесет и пет цяло и четиридесет) кв.м, с предназначение –  магазин за продажба на хранителни и промишлени стоки.

1. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 70,80 лева.

2. Стъпка за наддаване в размер на 7,00 лева. 

3. Депозит за участие в търга  в размер на 70,80 лева, който  се внася до 15.00 часа на 03.11.2020 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  10.11.2020 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 04.11.2020 г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 11.11.2020г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 03.11.2020 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 10.11.2020 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  помещенията  може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
22. 10. 2020 г.