Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 36, ал. 1, т. 1, чл. 72, т. 3 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 138 и Решение № 139 по Протокол № 17 от 16.10.2020 г. на ОбС - Исперих и Решение № 90 по Протокол № 11 от 28.05.2020 г.на ОбС - Исперих

ОБЯВЯВАМ

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот ІІ-150 (римско втори тире сто петдесет) в кв.21 (двадесет и първи), отреден за Жилищно застрояване с площ 1,586 (едно цяло петстотин осемдесет и шест) дка.  по плана на с. Бърдоква, одобрен със Заповед №209/28.05.2013г. на Кмета на община Исперих, с местонахождение на имота – с.Бърдоква, община Исперих, област Разград, ул.”Мургаш” № 4 , при граници и съседи: Север - УПИ І-149 в кв. 21,Изток – ул.”Мургаш” ,Юг – УПИ ІІІ-151,Запад – УПИ VІІІ-129  и УПИ ІХ в кв.21;, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6002 от 08.02.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 09.02.2016 год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 3 652,00 (три хиляди шестстотин и петдесет и два лева) лева без ДДС.
1.3.Стъпка за наддаване в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева.
1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 365,00 (триста шестдесет и пет) лева, да се внесе до 15.00 часа на 17.11.2020год. (вторник) в касата на Община Исперих или по банков път по следната сметка: Райфайзенбанк ЕАД, BIC:RZBBBGSF IBAN:BG 24RZBB91553300192907. За повторен търг до 15.00 часа на 24.11.2020год. (вторник).

2.1. Поземлен имот № 61875.33.278 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка двеста седемдесет и осем), отреден за Ниско застрояване , с площ 1,119 (едно цяло сто и деветнадесет) дка.  по кадастрална карта на с. Райнино, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010г. на ИД на АГКК, с местонахождение на имота – с.Райнино община Исперих, област Разград, ул.”Пирин” , при граници и съседи: № 61875.33.420, № 61875.33.285, № 61875.33.277, № 61875.33.417, съгласно АЧОС №6260 от 08.09.2016г., вписан в Агенцията по вписванията с вх.рег. №2951 на 09.09.2016 год.
2.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2852,00 (две хиляди осемстотин петдесет и два) лева без ДДС.
2.3.Стъпка за наддаване в размер на 100,00 (сто) лева.
2.4. Депозит за участие в търга  в размер на 300,00 (триста) лева, да се внесе до 15.00 часа на 17.11.2020год. (вторник) в касата на Община Исперих или по банков път по следната сметка: Райфайзенбанк ЕАД, BIC:RZBBBGSF IBAN:BG 24RZBB91553300192907. За повторен търг до 15.00 часа на 24.11.2020год. (вторник).

3.1.  Поземлен имот № 61875.33.285 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка двеста осемдесет и пет), отреден за жилищни нужди , с площ 1,489 (едно цяло четиристотин осемдесет и девет) дка.  по кадастрална карта на с. Райнино, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010г. на ИД на АГКК, с местонахождение на имота – с.Райнино община Исперих, област Разград, ул.”Пирин” , при граници и съседи: № 61875.33.420, № 61875.33.590, № 61875.33.283, № 61875.33.282, № 61875.33.277, № 61875.33.278, съгласно АЧОС №6259 от 08.09.2016г., вписан в Агенцията по вписванията с вх.рег. №2953 на 09.09.2016 год.
3.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 3754,00 (три хиляди седемстотин петдесет и четири) лева без ДДС.
3.3. Стъпка за наддаване в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.
3.4. Депозит за участие в търга  в размер на 400,00 (четиристотин) лева, да се внесе до 15.00 часа на 17.11.2020год. (вторник) в касата на Община Исперих или по банков път по следната сметка: Райфайзенбанк ЕАД, BIC:RZBBBGSF IBAN:BG 24RZBB91553300192907.За повторен търг до 15.00 часа на 24.11.2020год. (вторник).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 18.11.2020 год. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” № 2, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 25.11.2020 год. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 (четиридесет) лева без ДДС  всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 17.11.2020год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 24.11.2020год. (вторник) от деловодството на община Исперих. 
4. Оглед на  имотите може да се направи по местонахождението им всеки работен ден от седмицата.

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
06. 11. 2020 г.