Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.14, ал. 2 и ал. 8 от ЗОС, чл. 24, ал. 1, чл. 72, т. 2 и чл. 73, ал. 1 от Наредба № 27, в изпълнение на  Решение № 32 по Протокол № 5 от 30.01.2020 год. на ОбС Исперих и Заповед № 735/10.11.2020 г. на Кмета на община Исперих 

О Б Я В Я В А

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния недвижим имот:

1.1. Павилион № 4 – частна общинска собственост, актуван с АОС № 6655 от 10.04.2018 г. от Общински пазар гр. Исперих с площ – 23,50 (двадесет и три цяло и петдесет) кв.м, находящи се в гр.Исперих, ул. "Хан Аспарух" с предназначение – магазин за промишлени стоки.   

1.2. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 235,00 лева.

1.3. Стъпка за наддаване в размер на 23,00 лева. 

1.4. Депозит за участие в търга в размер на 235,00 лева, който се внася до 15:00 часа на 20.11.2020 год. (петък) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15:00 часа на  27.11.2020 год.(петък).

II. 1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 23.11.2020 г. (понеделник) от 10:00 часа в заседателната зала на община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 30.11.2020 г. (понеделник) от 10:00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20,00 лева без ДДС всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15:00 часа на 20.11.2020 год. (петък), а за повторен търг до 15:00 часа на 27.11.2020 год. (петък) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на помещението може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата. 

ОБЩИНА  ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 11. 2020 г.