Публичен търг с явно наддаване

Лого на Община Исперих

О Б Я В А
   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.1, чл.72, т.3 и чл.73, ал.1 от Наредба №27, в изпълнение на Решение  № 117  по Протокол  № 14 от 27.08.2020г. на ОбС  Исперих и Заповед № 754 от 19.11.2020год. на Кмета на община Исперих

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следният поземлен имот:
1.1. Четвърти етаж от административна четириетажна сграда  със застроена площ  371,20 кв.м., включващ помещения от № 1 до № 14, коридор и санитарен възел, както и 93,61кв.м от общите части на сградата и 274,67 кв.м от правото на строеж, построен върху УПИ I, квартал 82 с площ 960 кв.м, с местонахождение на имота гр.Исперих, ул. „Христо Ясенов“ № 2, община Исперих квартал 82, УПИ I по регулационния план на града,  при граници и съседи: север – ул. „Хр.Ясенов“; изток – УПИ II; юг – улица и запад – ул. „Лудогорие“, съгласно АЧОС № 4573 от 16.03.2010год.
1.2. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  51 640,00 лева  без ДДС.   
1.3.Стъпка за наддаване в размер на 2 500,00 лева.
1.4. Депозит за участие в търга  в размер на 5 200,00 лева, който  се внася до 15.00 часа на 01.12.2020 год. (вторник) в касата на Община Исперих.
За повторен търг до 15.00 часа на  08.12.2020 год.(вторник).

II. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 02.12.2020г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.
2. Повторен търг да се проведе на 09.12.2020г. (сряда) от 14.00 часа при същите условия.
3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 40.00 лева без ДДС за имота, всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 01.12.2020 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 08.12.2020 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   
4. Оглед на  имота може да се направи по местонахождението му всеки работен ден от седмицата.

                                                                       ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
20. 11. 2020 г.